Morálka bez Boha.
Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Často pri diskusiách o náboženstve a viere, keď už dôjdu všetky možné "argumenty" a veriaci nemá, čo by ešte použil, skúsi uviesť toto:
"Tak či tak je jedno na čom je náboženstvo postavené. Dôležité je, že koná dobro a pomáha ľuďom".
Takýto argument má dve zásadné chyby. Za prvé, si dotyčný očividne nie je vedomý (alebo skôr...

Kresťania majú tieto dni opäť plné ústa TRADIČNÝCH Biblických a hlavne PRIRODZENÝCH rodín.
K TRADIČNEJ BIBLICKEJ rodine sa dostatočne sarkasticky vyjadruje obrázok. Biblia je plná podivných vzťahov, ktoré v modernej sekulárnej spoločnosti nenájdete. Za ne však dnes už kresťania nebojujú.Nikto z kresťanov na námestí nevykrikuje ani slogany za...

Alebo si svoju morálku nevyberajte na základe uváženého zhodnotenia dopadov vášho konania a namiesto toho následujte jednú z absolútnych dokonalých právd určitého náboženstva spísaných pred mnohými storočiami. Korán a Biblia sú TOP.
A ak budete striktní, budete mať okrem iného právo vlastniť ľudí, obetovať svoje deti a znásilňovanie žien nebude až...

Pre tých, čo nevedia odpovedať malá nápoveda:
Najviac útokov kyselinou (v poslednom desaťročí sú to tisíce prípadov) je zaznamenaných v Bangladéži (90% moslimov) a v Pakistane (97% moslimov).
Obeťami sú vo valnej väčšine mladé dievčatá a ženy, ktoré sa odmietajú vydať za starých, často už ženatých chlapov, prípadne odmietajú sex. Občas sú aj dôvodmi...

Sú ateisti bez Bohom diktovaných pravidiel a limitov nemorálni? Je naozaj absolútna morálka udaná vyššou bytosťou nevyhnutná? Alebo je snáď desatoro prikázaní dokonalých?
Tých prikázaní, ktoré síce ako jedny z najdôležitejších limitov, ktorými sa majú ľudia riadiť udáva, aby sme nevyslovovali Božie meno nadarmo, či aby sme v sviatočný deň svätili,...

Spolu so Švédskom aj Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Veľká Británia. Tieto krajiny patria medzi najmenej religiózne spoločnosti na svete.
Životná úroveň, priemerná doba života, gramotnosť, príjem na hlavu, úroveň vzdelania, rovnosť pohlaví, počet vrážd a detská úmrtnosť majú v týchto...

Ak Boh stvoril tento svet, stvoril aj homosexualitu. Kresťania na tomto mieste začnú argumentovať, že:
"Boh teplošov nestvoril, to Adam a Eva zhrešili a spôsobili (okrem iných hrozných vecí v tomto zvrátenom svete), že sa niektorí ľudia oteplili."
Ale prečo bol tento nezvyčajný dopad hriechu dvoch ľudí prenesený aj na zvieratá im už akosi jasné nie...

Buď je Boh naozaj mizogýnny a sexistický ako to o ňom povedal Richard Dawkins, alebo rovnoprávnosť pohlaví pri diktovaní svojho slova prorokom akosi opomenul.
Sväté knihy sú dokonalým dôkazom toho, že ich tvorili a písali muži. A to k tomu muži v dobe, kedy mali ženy práva iba také, aké sa páčili mužom.
A to nehovorím o dobe...

Kresťania pričasto argumentujú tým, že ateisti nemajú žiadny morálny kompas, ktorý by im hovoril, čo je správne a čo nie. Pokladajú sekulárnu morálku za nekontrolovateľnú a povoľujúcu čokoľvek. Že iba ich absolútna a dokonalá morálka zdelená Bohom - napríklad v desatore prikázaní - je jediné nemenné stanovisko, ktoré treba do bodky plniť, lebo...

Dawkins sa vo skvelom trojdielnom dokumente "Sex, smrť a zmysel života" nezamýšľa ako štandardne nad tým, či Boh existuje, ale rozpitváva otázku, na akých morálnych hodnotách sa zakladá život neveriacich, ak nad nimi nevisí Božia prozreteľnosť. Ponúka vedecký pohľad na otázky akými sú život po smrti, hriechy či zmysel života.
Morálka vychádzajúca z...