Protirečenia v Biblii

Skeptické čítanie Biblie

Protirečenia v Biblii

Biblia je dielom ľudí a teda aj keď mola v priebehu storočí mnohokrát editovaná a dopĺňaná, nepodarilo sa autorom a editorom urobiť z nej ani priblížením dielo hodné pomenovania "dielo neomylného tvorcu sveta". V tejto sekcii vypichnem len zopár zaujímavých protirečení. Pre podrobnejšiu analýzu odporúčam navštíviť napríklad stránku Bibviz.com či Infidels.org.Ako stvoril Boh svet a človeka?

Genezis 1 (najprv prírodu a potom muža a ženu naraz)

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem... 3 Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo... 6 Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd... 9 Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina... 11 Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy,... 14 Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky... 20 Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou... 24 Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver... 27 Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!... 31 Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Genezis 2 (najprv človeka a až potom živú prírodu a nakoniec ženu)

Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, 5 ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. 6 Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. 7 Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.
8 Hospodin, Boh, vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil.9 Hospodin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov,... 15 Hospodin, Boh, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.
18 Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. 19 Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje.
21 Hospodin, Boh, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. 22 Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu.

Kto bol otcom Jozefa?

Matúš 1 (Jákob)

16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Lukáš 23 (Heli)

23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli, ...

Sú si Boh-otec a Ježíš rovní?

Ján 10 (Sú si rovní)

30 Ja a Otec sme jedno.

Ján 14 (Otec je viac)

28 Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.

Je možné vidieť Boha?

Exodus 33 (vidieť)

11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom.

23 Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť!

Genezis 32 (vidieť)

31 Jákob nazval to miesto Peníel, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive.

Ján 1 (nevidieť)

18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.

Exodus 33 (nevidieť)

20 A ešte mu povedal: Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive.

Prvý list Timotejovi (nevidieť)

16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc.

O strachu

Prvý Jánov list 4 (nebáť sa)

18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Deuteronónium 4:10 5:29 6:2 6:13 6:24 8:6 10:12 10:20 13:4 14:23 17:19 28:58 31:12 31:13 (báť sa)

Všsade tu Boh žiada, aby sa ho ľudia obávali - celkovo 14-krát iba v Deuteróniu.

O dhlhých vlasoch u mužov

Numeri 6 (za dlhé)

5 Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.

Prvý list Korinťanom 11 (proti dlhým)

14 Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, 15 no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala ako závoj.

Trestanie synov za hriechy rodičov

Exodus 34 (trestať)

6 Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, 7 zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia.

Izaiáš 14 (trestať)

21 Postavte popravisko jeho synom pre vinu ich otcov, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nezaplnili svet mestami.

Deuteronómium 24 (netrestať)

16 Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech!

Deuteronómium 25 (trestať)

18 Prekliaty bude plod tvojho života, plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho statku a prírastky tvojho drobného stáda.

Ako zomrel Judáš?

Matúš 27 (obesením)

5 On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa.

Skutky apoštolov 1 (skočil dole hlavou)

18 Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole a zrútiac sa z výšky dolu hlavou ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti.

Kedy zaprie Peter Ježiša?

Matúš 26 (kým kohút zakikiríka)

34 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.

Marek 14 (kým kohút dvakrát zakikiríka)

30 Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš.

Kam zobral diabol Ježiša?

Matúš 4 (najprv na chrámové cimburie a potom na horu)

5 Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie 6 a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. 7 Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. 8 Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu

Lukáš 4 (najprv na horu a potom na chrámové cimburie)

5 Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. 7 Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje.8 Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto.

Čo odpovedal Ježíš na obvinenia?

Matúš 27 (nedpovedal nič)

11 Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš! 12 A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát pýtal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? 14 Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

Ján 18 (odpovedal na obvinenia)

37 Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. 38 Pilát mu povedal: Čo je pravda?! Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.

Kto prišiel ako prvý navštíviť Ježišovu hrobku?

Matúš 28 (Mária Magdaléna a druhá Mária)

1 Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.

Marek 16 (Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé)

1 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať.

Lukáš 24 (Mária Magdaléna, Mária Jakubova, Jana a ďalšie ženy)

10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom.

Ján 20 (Mária Magdaléna)

1 V prvý deň týždňa, včasráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený.

Kto sa zjavil Mojžíšovi v horiacom kríku

Exodus 3 (Boh)

4 Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, Boh ho oslovil z kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som

Evanjelium podľa Marka 12 (Boh)

26Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba?

Exodus 3 (anjel)

2 Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel.

Skutky apoštolov 7 (anjel)

Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou anjela, čo sa mu zjavil v kre.

Kedy nastane druhý príchod?

Matúš 24 (prvé pokolenie)

34 Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.

Matúš 16 (prvé pokolenie)

28 Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.

Martek 13 (prvé pokolenie)

30 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane

Prvý list Tesaloničanom 4 (neskôr ako generácia Pavla z Tarzu)

15 Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. 16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; 17 potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.

Dvetisíc rokov po Ježišovom nanebovstúpení, stále čakáme.

Sú neodpustiteľné hriechy?

Marek 3 (sú neodpustiteľné hriechy)

28 Amen, hovorím vám: Všetky hriechy a rúhania, ktorých sa ľudia dopustia, im budú odpustené. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené naveky, ale je vinný večným hriechom.

Prvý Jánov list 1 (Ježíš odpustí hriechy, výnimky nespomínané)

9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.

List Kolosanom 2 (všetky naše hriechy budú odpustené)

13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy,