Biblia, Korán a ďalšie sväté knihy

Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Biblia nie len že je historicky nepresná, vedecky úplne nepoužiteľná, morálne zastaralá a obsahuje až príliš veľa rozprávkových vsuviek, navyše si navzájom odporuje.
A to nie len Starý zákon s Novým zákonom, ale aj jednotlivé Novozákonné evanjeliá a listy medzi sebou. Zopár kontradikcií som vybral do obrázka a konkrétne verše k ním si viete pozrieť...

Čo Vám často povedia kresťania, keď sa ich opýtate, kde majú dôkaz, že Boh existuje?
No predsa, že to stojí v Biblii a hneď Vám k tomu zarecitujú niektorý z "dôkazov", ako napríklad:
Jhn1:1-3 "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a...

Ani kresťania nie sú jednotní v tom, čo z Biblie brať doslovne a čo ako alegóriu. Preto existujú tisíce kresťanských denominácií.
Katolíci berú oveľa väčšiu časť metaforicky, než protestanti. Protestanti sa často snažia držať ešte aj knihy Genezis doslovne, napriek megatonám vedeckých faktov, ktoré sú v priamom rozpore s ich výkladom vzniku sveta.
...

Kresťanstvo ako ho dnes poznáme, je zhodou okolností práve také, aké je. Ak by na začiatku kresťanskej éry v prvých storočiach biskup Irenej z Lyonu neurčil 4 evanjelia ako hlavné a jediné správne, cisár Konštantín nevidel v kresťanstve možnosť pre zjednotenie svojej ríše a biskup Atanáš nevybral iba 27 kníh z vyše 80 existujúcich evanjelií, listov...

Kresťania sú roztrúsení po celom svete. V priebehu času sa lokálne pozmeňovalo aj učenie kresťanov a vznikali rôzne denominácie, ktoré sa medzi sebou viac či menej líšia.
Niektoré len v maličkostiach, ako napríklad ktoré sviatosti svätiť, ako prebieha obrad, ktorí svätí sú svätejší, či je trojjedinosť dôležitá, čo sa deje s dušou pred narodením, či...

Toto nie sú jediné dve knihy, ktoré ukazujú, ako sa jednotlivé časti postupne opisovali jedna od druhej (v angličtine je doslovná zhoda ešte o niečo väčšia, než v našom ekumenickom preklade).
Aj evanjeliá podľa Marka a Matúša sú si až príliš podobné. Niektoré state dokonca takmer identické (ako príklad trebárs v príbehu o lepre - Matúš 8:2, Mark...

Už samotný Judaizmus prebral množstvo príbehov, bájok a eposov z pohanských náboženstiev - od Sumerov, Mezopotámcov, Egypťanov či Babylončanov a takmer doslova, či s malými úpravami (často sa premenil len božský panteón na jediného Boha) ich použil v príbehoch Pentateuchu (prvej časti židovskej Biblie). Vzorovým príkladom je príbeh o Gilgamešovi,...

Jedna z najznámejších pasáži Nového Zákona, tzv. Pericope Adulterae (Príbeh o cudzoložnici - Ján 7:53 - 8:11) nie je pôvodná. Vysoko pravdepodobne ju do dnešného znenia Jánovho evanjelia dopísali až v neskoršom období neznámi editori.
Je to príbeh o tom, ako farizeji priniesli pred Ježiša pristihnutú cudzoložnicu a podľa Mojžišovho zákona ju chceli...

Ktorú z odpovedí dostávate najčastejšie vy, keď diskutujete s kresťanmi o problematických veršoch Starého zákona? Ja som už dostal ako odpoveď všetky z nich, no na prvom mieste sú jednoznačne:
- To bola vtedy iná doba a iné mravy (ako keby nechať zjesť vlastné deti ako trest bolo niekedy normálne)- Vytiahol si to z kontextu (ale aký je skutočný...