Vyberanie čerešní zo Starého zákona.

12.03.2019

Ani kresťania nie sú jednotní v tom, čo z Biblie brať doslovne a čo ako alegóriu. Preto existujú tisíce kresťanských denominácií.

Katolíci berú oveľa väčšiu časť metaforicky, než protestanti. Protestanti sa často snažia držať ešte aj knihy Genezis doslovne, napriek megatonám vedeckých faktov, ktoré sú v priamom rozpore s ich výkladom vzniku sveta.

Ale aj katolíci vedia vehementne citovať verše zNového i Starého zákona, ak ide o porušovanie URČITÝCH Božích zákonov. Hlavne ak potrebujú nájsť opodstatnenie pre pochody a protesty proti "netradičným rodinám", interupciám, antikoncepcii, pornu na internete, iným náboženstvám, výučbe humanizmu na školách a podobne. 

Ostatné verše však ignorujú a odvolávajú sa na to, že Starý zákon je zmluvou IBA medzi Izraelitmi a Bohom. Prečo potom tak intenzívne recitujú desatoro prikázaní? Ako vedia, že práve toto máme brať doslovne?! Veď takmer celý pentateuch (prvých 5 kníh Mojžišových) bol zvestovaných Mojžišovi priamo samotným Bohom (aj keď z vedeckého hľadiska je Mojžišove autorstvo sporné)!!!

Ešte pred pár storočiami boli ľudia argumentujúci proti doslovnému zneniu Biblických zjavení prenasledovaní a potlačovaní. V niektorých prípadoch väznení, mučení, či zabíjaní. Výklad kresťanstva, ktorý dnes katolíci zdieľajú by bol prednedávnom považovaný za kacírsky či heretický.

Postupom času sa z Biblie ako návodu na život vypúšťa viac a viac veršov a prikázaní. Nehovorím len o tých podstatných, ale aj o drobnostiach. Naše staré mamy nosili šatky na hlavách (podľa prvého listu Korinťanom: "Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje."). Takýchto nariadení, ktoré ešte naši prastarí rodičia poslušne dodržiavali je množstvo. Či už v jedení (postení), sexuálnom živote, rituáloch, riadení domácnosti - všetko sa mení a zvoľňuje.

Takže buď je Biblia nemenným a absolútnym Božím Slovom (prijatá ako celok SZ + NZ) a mala by sa dodržiavať doslova lebo je dokonalá ako samotný Boh, alebo je to obyčajná kniha, ktorá nemá žiadne opodstatnenie v riadení modernej spoločnosti, lebo nevieme určiť, čo je v nej sväté a čo svetské. Iba bežná mytologická literatúra vhodná na pochopenie kultúry života dávnoveku a našej histórie.