Biblia a ďalšie sväté knihy
Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Už samotný Judaizmus prebral množstvo príbehov, bájok a eposov z pohanských náboženstiev - od Sumerov, Mezopotámcov, Egypťanov či Babylončanov a takmer doslova, či s malými úpravami (často sa premenil len božský panteón na jediného Boha) ich použil v príbehoch Pentateuchu (prvej časti židovskej Biblie). Vzorovým príkladom je príbeh o Gilgamešovi,...

Jedna z najznámejších pasáži Nového Zákona, tzv. Pericope Adulterae (Príbeh o cudzoložnici - Ján 7:53 - 8:11) nie je pôvodná. Vysoko pravdepodobne ju do dnešného znenia Jánovho evanjelia dopísali až v neskoršom období neznámi editori.
Je to príbeh o tom, ako farizeji priniesli pred Ježiša pristihnutú cudzoložnicu a podľa Mojžišovho zákona ju chceli...

Ktorú z odpovedí dostávate najčastejšie vy, keď diskutujete s kresťanmi o problematických veršoch Starého zákona? Ja som už dostal ako odpoveď všetky z nich, no na prvom mieste sú jednoznačne:
- To bola vtedy iná doba a iné mravy (ako keby nechať zjesť vlastné deti ako trest bolo niekedy normálne)- Vytiahol si to z kontextu (ale aký je skutočný...

Čo Vám často povedia kresťania, keď sa ich opýtate, kde majú dôkaz, že Boh existuje?
No predsa, že to stojí v Biblii a hneď Vám k tomu zarecitujú niektorý z "dôkazov", ako napríklad:
Jhn1:1-3 "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a...