TOP 15 Biblických hrôz

26.09.2019

Čítali ste niekedy Bibliu? Beriete ju doslovne alebo symbolicky? Kniha, ktorá je pre niektorých doslovným Slovom Božím nie je však čítaná tak, ako by si zaslúžila - SKEPTICKY. 

Ak si chcete prečítať aj to, čo Vám pán farár nepovie, pozrite si túto stránku, kde nájdete dych-vyrážajúce úryvky bez komentára. URČITE SA POBAVITE.


Nasledujúci výber 15 najkontroverznejších veršov som vybral pre Vás ako vhodný úvod do štúdia najpredávanejšej (no asi najmenej čítanej) knihy na svete. Pre podrobnejší prehľad ďalších na hlavu padnutých veršov odporúčam pozrieť priamo stránku https://www.sekularne-nebo.sk/biblia/

Top 01

Deuteronómium 13
Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlastná manželka, či tvoj najmilší priateľ tajne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom - bohom, ktorých si nepoznal ty ani tvoji otcovia, 8 bohom okolitých národov tebe blízkych alebo vzdialených od jedného konca zeme až po jej druhý koniec -, 9 nepodvoľ sa mu ani ho nepočúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať. 10 Musíš ho zabiť. Prvý zdvihneš ruky, aby si ho usmrtil a potom sa zdvihnú ruky všetkého ľudu. 11 Ukameňuješ ho, pretože ťa chcel odviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 


13 Keby si sa dopočul, že sa v niektorom meste, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, povráva, 14 že spomedzi vás vyšli naničhodníci a zvádzajú obyvateľov mesta rečami: Poďme slúžiť iným bohom - bohom, ktorých nepoznáte -, 15 dôkladne vyšetri, preskúmaj a popýtaj sa. Ak by sa dokázalo, že táto ohavnosť bola medzi vami spáchaná, 16 musíš mečom pobiť obyvateľov toho mesta a ostrím meča vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je v ňom, aj na dobytku. 17 Všetku korisť z neho zhromaždi na námestí a mesto aj korisť z neho spáľ ako celostnú obetu pre Hospodina, tvojho Boha.


Top 02

Exodus 21
Ochrana ľudského života 20 Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta. 21 Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom.


Top 03

Levitikus 21 
Svätosť kňažstva 9 Keď sa dcéra niektorého kňaza znesvätí smilstvom, znesvätí svojho otca. Nech je upálená
17 Povedz Áronovi: Keby mal niekto v pokoleniach tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten nesmie prinášať pokrm svojho Boha. 18 Túto službu nesmie konať ten, kto má nejakú telesnú chybu; nikto slepý alebo chromý, alebo so znetvorenou tvárou či s niektorým zle vyvinutým údom, 19 alebo človek so zlomenou nohou, alebo zlomenou rukou, 20 alebo človek hrbatý, zakrpatený, s beľmom na oku, človek postihnutý svrabom či lišajom, alebo s rozdrveným semenníkom. ... 23 Pre svoju telesnú chybu však nesmie pristúpiť k opone ani k oltáru, lebo by znesvätil moju svätyňu, pretože ja som Hospodin, ich Posvätiteľ.


Top 04

Levitikus 26 
Kliatby 27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér.


Top 05

Numeri 15 
Trest za porušenie soboty 32 Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. 34 Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. 35 Hospodin povedal Mojžišovi: Ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. 36 Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.


Top 06

Numeri 31
Vojna s Midjánčanmi 15 Mojžiš im vyčítal: Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma. 17 Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním. 18 No dievčatá, ktoré nepoznali muža, ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba.


Top 07

Deuteronómium 21
Neposlušný syn 18 Ak má niekto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý neposlúcha svojho otca ani svoju matku a nedbá na ich napomínanie, 19 jeho otec a matka nech ho chytia, privedú k starším mesta k miestnej bráne 20 a povedia im: Tento náš syn je vzdorovitý a zanovitý, neposlúcha nás, je zhýralec a pijan. 21 Potom nech ho všetci muži mesta ukameňujú. Jeho smrťou odstrániš zlo zo svojho stredu. Nech to počuje celý Izrael a bojí sa.


Top 08

Deuteronómium 25 
Dodatky4 Pri mlátení nedávaj volovi náhubok. 
11 Ak sa medzi sebou pobijú dvaja muži, a ak žena jedného z nich chce vyslobodiť svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vystrie ruku a chytí ho za prirodzenie, 12 bez milosti jej odsekni ruku.


Top 09

Deuteronómium 20

Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si ho dobyl, ponúkni mu mier. 11 Ak s mierom súhlasí a otvorí ti brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, bude konať nútené práce a slúžiť ti. 12 Ak s tvojím mierovým návrhom nesúhlasí a pustí sa s tebou do boja, obľahni ho. 13 Keď ti ho Hospodin, tvoj Boh, vydá do rúk, všetko mužské v ňom pozabíjaj mečom. 14 Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich nepriateľoch, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh 


Top 10

Žalmy 137
Dcéra Babylonu, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila! Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu. 


Top 11

Príslovia 19

18 Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil!


Top 12

Ezachiel 5 
Odôvodnenie súdu 9 Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. 10 Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov; vykonám na tebe rozsudky, a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov!


Top 13

Levitikus 24

A Pán nariadil Mojžišovi: 14 "Rúhača daj vyviesť z tábora a všetci, čo ho počuli, položia na jeho hlavu ruky a všetok ľud ho ukameňuje. 15 Izraelitom však nariadiš: Každý, kto bude kliať svojmu Bohu, uvalí na seba hriech. 16 Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť: všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje; tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať Pánovo meno. 


Top 14

Prvý list Timotejovi 2 
Pokyny pre modlitbu 9 Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat; ... 11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. 12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.


Top 15

Zjavenie Jána 9

3 Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. 4 Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. 5 Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. 6 V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. 7 Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.