Spinoza a panteizmus

24.11.2020

SPINOZA A PANTEIZMUS

Pred 388 rokmi sa v dnešný deň (24. Novembra) narodil filozof, ktorý sa odhodlal verejne spochybňovať náboženstvo do ktorého bol vychovaný a ktoré v tej dobe nebolo dovolené verejne kritizovať. Bol ním holandský filozof-racionalista známy pod menom Baruch Spinoza. 🎈🎈🎈

Inšpirovaný myšlienkami stoikov, Reného Descarta či Giordana Bruna začal hodnotiť svoje postoje, do ktorých bol vychovaný. Jeho osobný pohľad na otázku božstva bol však tak radikálny, že väčšina z jeho myšlienok a záverov mohla byť zverejnená až po jeho smrti.

Bol Spinoza ateista? Nie tak úplne. Bol teda teista? To rozhodne nie - aspoň nie v tom zmysle, ako chápeme teistov.

A z toho istého dôvodu nebol teistom ani Einstein, ktorý vravel: "Verím v Spinozovho Boha, ktorý sa javí v usporiadanej harmónii všetkého, čo existuje. Nie v Boha, ktorý sa zaoberá osudmi a činmi ľudských bytostí."

Presne takého osobného Boha založeného na poverčivosti a fantázii našich predkov totiž Spinoza odmietal. ❌

➡️ Z jeho pohľadu nie je boh inteligentnou bytosťou stojacou mimo prírodu a preto nemohol ani tento svet stvoriť (keďže sám boh je svet).

➡️ Boh nemá vedomie, nemá zmysly, nemá rozum a nemá zámery.

➡️ Boh nemôže nikoho milovať. Jedine my sa môžeme rozhodnúť milovať boha.

➡️ Boh nie je niekým, kto počúva naše modlitby, činí zázraky či sa chystá potrestať nás za naše prehrešky.

➡️ Ľudia podľa neho nie sú vyvolenými bytosťami takéhoto boha a nečaká ich žiaden posmrtný život.

➡️ Tvrdil, že Biblia bola spísaná obyčajnými ľuďmi a zázračné udalosti v nej popísané sú tam len preto, aby oslovili prostých ľudí.

➡️ Boh tu nie je preto, aby niečo plánoval, aby súdil, aby od nás niečo očakával.

🙏🏻 Modlitby odmietal, lebo nimi človek žiada Boha, aby kvôli nemu zmenil sled kozmických udalostí. Spinoza však tvrdil, že toto je úplne chybný prístup. Účelom človeka je pochopiť, ako a prečo vesmír funguje tak, ako funguje. A potom má tento poznatok akceptovať a nie protestovať a žiadať o zmenu. 👍

Čo myslíte, ako pochodil človek s takýmto názorom v dobe, v ktorej sa nachádzal?

Ešteže žil v Holandsku - krajine, ktorá bola v tej dobe (ale iba na krátky čas) jednou z najpokrokovejších a najznášanlivejších. Okrem rodičov Barucha sa sem presťahovali kvôli bezpečiu aj Descartes či Bayle. I tak to však nemal tak ľahké, ako by si človek predstavoval.

✡️ Narodil sa do rodiny sefardských židov. Meno Baruch znamená v hebrejčine "požehnaný". Učil sa za rabína, no už počas štúdia zaujal kritický postoj k náboženským dogmám.

Keď mal dvadsaťtri rokov, vylúčili ho zo spoločenstva miestnej synagógy, bol prekliaty, označený za kacíra, exkomunikovaný a vyhnaný z Amsterdamu. 🤘 Oficiálne zdôvodnenie začínalo slovami:

👉 "Z rozhodnutia anjelov a svätých exkomunikujeme, vyčleňujeme, zatracujeme a preklíname Barucha de Spinozu so súhlasom starších a celej tejto kongregácie za prítomnosti svätých kníh... Nech je prekliaty vo dne a nech je prekliaty v noci..." 🤦‍♂️

Táto exkomunikácia a kliatba zakazovala navyše aj všetkým židom akokoľvek ho kontaktovať. Opustila ho aj vlastná rodina. Vatikán i kalvínske autority ✝️ v Holandsku toto odsúdenie taktiež s radosťou prijali. Od tej doby žil osamotený život v rôznych častiach Holandska. Udelenú kliatbu bez problémov prežil ešte ďalších 20 rokov.

Ako napísal Hitchens vo svojej knihe God is not great: "Vystrašení, zaostalí židia, ktorí Spinozu vylúčili zo svojho stredu, sa zbavili perly cennejšej, než bola celá ich obec."

Takto teda dopadol človek, ktorý sa rozhodol v 17. storočí - v dobe, kedy ešte Talmut a Biblia boli chápané ako dokonalé zvesti absolútnej pravdy od stvoriteľa sveta - analyzovať a kritizovať nedostatky svätých kníh. 📚 Jeho myšlienky a diela ostali preto dlho nepovšimnuté. Do popredia sa dostali opäť až o niekoľko storočí neskôr.

Spinoza ostal po exkomunikovaní v listovom kontakte s inými mysliteľmi a filozofmi. V roku 1672 dostal dokonca ponuku učiť na univerzite v Heidelbergu, no tú odmietol. Dôvod je zjavný z dnešného meme obrázka.

Po zvyšok života si zarábal na živobytie ako brúsič šošoviek do mikroskopov 🔬 a teleskopov 🔭 a popri tom písal svoje filozofické spisy a ponúkal doučovania. Sklený prach zhoršoval jeho už existujúce pľúcne problémy a vo veku 44 rokov zomrel na pľúcnu tuberkulózu. 😔

Spinoza nikdy neprestal veriť v "boha", dokonca v jeho diele Etika (ktoré bolo vydané až po jeho smrti a ihneď zakázané) celý čas boha obhajoval a (matematicky) vysvetľoval.

‼️ Nie je však boh ako boh ‼️

Spinozov boh nezodpovedal biblickej mumbo-jumbo mytológii, ale zákonom vesmíru. Tvrdil, že všetko čo existuje, je jedným celkom a ten je božskej podstaty. Pre Spinozu bola teda božská dokonalosť skrytá v podstate vesmíru a v jeho fyzikálnych zákonoch. Prírodu rozdeľoval na stvorenú (materiálnu) a tvoriacu (božskú). Príroda je však nevyhnutne taká, aká je a iná byť ani nemôže.

🙋 Čo však s takým bohom?

Carl Sagan sa k tomu vyjaril takto:

👉 "Pokiaľ sa za boha pokladá sada fyzikálnych zákonov, ktoré riadia vesmír, tak takýto boh jednoznačne existuje. Takýto boh je však emocionálne neuspokojivý... Modliť sa ku gravitačnému zákonu nemá zmysel."

Podobne to okomentoval aj Dawkins v knihe Boží blud, kde napísal:

👉 "Tento obrazný, alebo panteistický boh fyzikov je na hony vzdialený zasahujúcemu, zázraky konajúcemu, myšlienky čítajúcemu, hriechy trestajúcemu, modlitby počúvajúcemu Bohu z Biblie, Bohu kňazov, rabínov... Kto si týchto dvoch bohov zámerne zamieňa, dopúšťa sa podľa mňa intelektuálnej velezrady."

Tradičným spôsobom poznávania podstaty boha bolo čítanie svätých písiem 📜 založených na zjaveniach. Spinoza však presadzoval iný názor. Podľa neho, najlepším spôsobom spoznávania boha je pochopenie, ako funguje svet a život. A to cez prírodné vedy, psychológiu a filozofiu. 👍 Cez racionalitu a pochopenie sveta zistíme, aký tento boh je a ako s ním žiť v súlade.

Tejto viere, ktorú zastával Spinoza, sa vraví ➡️ PANTEIZMUS ⬅️

Je to viera stotožňujúca boha s prírodou. Z istého pohľadu brané, je panteizmus predstupňom naturalizmu a materializmu. Dawkins panteizmus nazýva prikrášlený ateizmus (a deizmus nazýva rozriedený teizmus). Za priekopníka tohto svetonázoru je často považovaný práve Spinoza, no panteistické myšlienky sa nachádzajú už aj v najstaršej gréckej filozofii.

Dnes je panteizmus populárny v niektorých new-age hnutiach, no v podstate sám o sebe nevytvára žiadne rituály a ani náboženské spoločenstvá. 🛐 Niet sa tu k čomu modliť či čo uctievať, keďže panteistický boh nemá myseľ, ciele, názory či záujmy.

Descartove oddeľovanie duše a tela Spinoza tiež nepovažoval za správne. Podľa neho sú to dve stránky tej istej podstaty, či substancie. Existuje teda iba "dualizmus vlastností", ktorý udáva, že existujú len hmotné veci a tie majú mentálne vlastnosti a nie, že sme zlepencami hmotných tiel 🧍 a nehmotných duší 👻 (či myslí). Tomuto názoru sa vraví aj monizmus.

Spinoza spochybňoval aj existenciu slobodnej vôle a rovnako ako Schopenhauer či Nietzsche ju pokladal za ilúziu.

Bol teda mysliteľ, ktorý sa snažil racionalizovať vieru v Boha a zbaviť túto vieru poverčivosti a tradícií. Ako mnohí iní myslitelia tejto doby ostal nepochopený (príliš pokrokový) a teda zlyhal pri presvedčovaní ľudí, aby zanechali tradičné náboženstvá.

❓ Prečo?

Lebo sa domnieval, že ľudí presvedčí na základe rozumu. Avšak ľudia neveria rozumom. Ich viera je postavená na emóciách, očakávaní, strachu, tradíciách, komunite a rituáloch. A to panteizmus neponúka.

Jeho dielo ETIKA obsahuje omnoho viac múdrosti a poznania, než BIBLIA. Avšak táto kniha osloví pár intelektuálov na filozofických fakultách a nie obyčajných ľudí vyznávajúcich tradičné náboženstvá. Vo svete, kde ľudia milujú 🎶 kostolnú zborovú hudbu, 🕍 chrámovú architektúru a farebné vitrážové okná s podobizňami svätých, ⛪ cirkevné sviatky plné rituálov či nedeľné stretnutia v komunitách - takých ľudí len ťažko osloví intelektuálne bohatá, no tradíciami strohá verzia náboženstva, ktorá nesľubuje večnú blaženosť, odmenu za poslušnosť či trestanie "tých druhých zlých čo sa k nám nepridali".

Tak čo. Zaradili by ste Spinozu medzi ateistov alebo nie? Pri odpovedi na túto otázku sa veľa ľudí nevie zhodnúť. Rozhodne však nebol teistom.

Nazvať ho ateistom je divné už len z toho dôvodu, že sa v každom jeho písomnom diele slovom boh oháňa. Avšak asi jediný rozdiel medzi tým, čo on považoval za boha a tým čo ateisti považujú za prírodu, sú len písmená v slovách BOH a PRÍRODA.

Boh bez plánu, bez cieľu, bez vnímania... proste nie je bohom, akého teisti chcú mať. Dokonca má ďaleko aj od deistického boha, ktorý ako inteligentná bytosť stvoril tento svet s vedomím, cieľom a plánom - len ďalej už nezasahuje.

Čo uviesť na záver o Spinozovi?

Vo svojom živote bol mnohými nenávidený a preklínaný. Bol nimi odsúdený za svoje novátorske myšlienky a po smrti nazývaný aj "zdochnutý pes".

Je to smutné. 😥

Ja ho považujem práve naopak za filozofického velikána, ktorý otvoril nové brány poznávania sveta. Jeho vplyv na ďalší vývin uvažovania o svete bol obrovský.