Ktoré verše sú vytrhnuté z kontextu?

17.03.2021

Ak zacitujete nejaký verš z Biblie (je jedno z ktorého Zákona) a verš vyznieva pozitívne, vyronia veriaci slzu šťastia nad dokonalosťou Božieho slova. 🤗 Avšak ak odcitujete verš, ktorý nabáda k netolerancii voči istým skupinám ľudí, k zabíjaniu či krutému trestaniu, tak už je z toho "vytrhávanie z kontextu" alebo "nepochopenie podstaty či neaktuálnosti výroku" 😠.

Dodnes som však neprišiel na to, na základe akého kľúča sa separujú dokonalé verše od tých, ktoré treba chápať úplne ináč či ignorovať. 🙋‍♂️

Ako veriaci vedia, že 👉 "Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého" nie je nepochopenie kultúry a doby či vyberanie z kontextu, ale na opačnej strane 👉 "Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil!" je príkaz iba pre Izraelitov tej doby a Božia láska je tu nepochopená a vyberaná mimo kontext? 🤔

❓ Prečo je starozákonné desatoro brané ako absolútna dokonalosť a prečo sú niektoré príkazy Starého zákona stále vhodné - napríklad na obmedzovanie práv homosexuálov 🏳️‍🌈, avšak novozákonné príkazy 👉 "Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti" je statočne ignorované a necitované nad dverami chrámov počas omše?

Tak schválne urobme si test a skúste mi vysvetliť na nasledujúcich 20 príkladoch, ktoré Biblické verše sú správne v doslovnej forme a ktoré sa musia chápať ináč a hlavne PREČO ❓❓❓ Kto určuje a na základe akej právomoci, čo je alegória či ignorovania-hodný verš a čo citovať na bohoslužbách ❓

👍 1. Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Jozua 1)

👎 2. Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta. Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom. (Exodus 21)

👍 3. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. (Žalmy 23)

👎 4. Zachovávajte deň sobotného odpočinku! Nech vám je svätý! Kto ho znesvätí, musí zomrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. (Exodus 31)

👍 5. Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. (Príslovia 30)

👎 6. Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde nik, kto má rozmliaždený semenník alebo odrezaný pohlavný úd. (Deuteronómium 23)

👍 7. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. (Nahum 1)

👎 8. Rúhača daj vyviesť z tábora a všetci, čo ho počuli, položia na jeho hlavu ruky a všetok ľud ho ukameňuje... Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť: všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje. (Levitikus 24)

👍 9. Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. (Matúš 5)

👎 10. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo ... Hospodin povedal Mojžišovi: Ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. (Numeri 15)

👍 11. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. (Prvý Jánov list 4)

👎 12. Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlastná manželka, či tvoj najmilší priateľ tajne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom ... nepodvoľ sa mu ani ho nepočúvaj... Musíš ho zabiť... Ukameňuješ ho, pretože ťa chcel odviesť od Hospodina, tvojho Boha... (Deutoronómium 13)

👍 13. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. (Matúš 7)

👎 14. Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov... Pošlem na vás hlad a dravú zver a pripravia ťa o deti; i mor a krviprelievanie prejde cez teba, ba aj meč privediem proti tebe. Ja, Hospodin, som hovoril.

👍 15. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (List Filipanom 4)

👎 16. Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. (Matúš 15)

👍 17. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. (Ján 13)

👎 18. Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. (Prvý list Timotejovi 2)

👍 19. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (Ján 3)

👎 20. Mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. (Lukáš 19)

☝️ Takže sú to tie párne alebo nepárne verše, ktoré sú citované mimo kontext?

****

🙋 Ktoré verše sa nedajú doslovne interpretovať a ktoré sú doslovne dokonalé? Sú tie párne alebo nepárne hodné nasledovania a šírenia?

Ktoré dokazujú podstatu Boha a prečo tie druhé jeho "osobnosť" nevystihujú?

⁉️ A hlavne, prečo vlastne dokonalá kniha inšpirovaná Duchom svätým (teda treťou časťou trojjediného Boha) obsahuje verše, ktoré nie sú dokonalé a nedajú sa aplikovať vždy a všade?