Deň reformácie a 95 téz Luthera proti cirkvi.

31.10.2020

DEŇ REFORMÁCIE

Možno by sa tu dnes hodil nejaký článok o Halloweene, 🎃 keďže dnes americké detiská vybiehajú do ulíc neučesané (niektoré aj v kostýme), aby vystrašili svojich susedov a nazbierali za to zopár tisíc nových kalórií. 🍬🍭

Ja sa však zameriam na inú historickú udalosť, ktorá mala veľký vplyv na formovanie Európy pred pol tisícročím.

Ide o tento príbeh:

Istej židovskej sekte vzniknutej v prvom storočí, nasledujúcej jedného z mnohých mesiášov, sa podarilo v priebehu niekoľkých storočí rozrásť sa v inštitúciu s ohromným vplyvom a mocou. ✝️

Pápež, ako hlava tejto cirkvi, mal v istej dobe dokonca výraznejšie slovo a vplyv, než väčšina kráľov a vládcov. 👑 Tento vplyv a moc viedli samozrejme ku korupcii a politickým machináciám. Nielen že cirkev vlastnila tretinu celej pôdy v Európe, no vlastnila to, čo žiaden iný panovník - nesmrteľné duše všetkých veriacich.

Hlavne v Európe bol každý kresťan v podstate príslušníkom rímskokatolíckej cirkvi, a to až do približne 16. storočia.

O skorumpovanosti a nechutnom správaní niektorých pápežov a protipápežov som písal už dávnejšie tu https://bit.ly/2TrjYpv Ich praktiky a zhýralosť prekračovali všetky medze.

Dôvodom, prečo nastala reformácia neboli len odpustky 📜 zdierajúce ľudí a márnivosť, zhýralosť a skorumpovanosť renesančných pápežov. Boli nimi aj celková nízka disciplína kléru, úpadok morálky a vzdelania nižšieho kňažstva a rehoľníkov, vplyv na politiku či podplácanie, korupcia, oslobodenie cirkvi od daní, časté konflikty a boje ⚔️ atď.

Hlavne anglický reformátor John Wycliffe (Ján Viklef), nemecký reformátor Martin Luther a český reformátor Ján Hus sa odvážili postaviť proti týmto mafiánskym praktikám a kritizovali verejne správanie Vatikánskej elity, ktoré sa podľa nich značne odchyľovala od učenia Biblie.

Ježiš hlásajúci chudobu a lásku bol v jasnom kontraste s tým, čo ľudia videli v samozvaných zástupcoch Ježiša na Zemi.

Úplne skvele bolo vyobrazené Husove tiahnutie proti Vatikánu vo filme "Ján Hus" z roku 1954. Určite si pozrite aspoň tento štvorminútový zostrih Husovej kázne, v ktorej nakladá biskupom a pápežovi za ich zdieračské praktiky pri ochudobňovaní ubohého ľudu predajom odpustkov.

🎞️ https://bit.ly/3jLE9Jo

Dovolím si tu krátky citát z filmu:

👉 "Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.

Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?

A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí."

K najvýznamnejším reformátorom zo všetkých patril Martin Luther. Tvrdil, že BIBLIA 📖 a IBA Biblia (a nie Pápež) je spirituálnou autoritou. Vravel, že cirkev sa musí vrátiť k pôvodnému učeniu Biblie a že vykúpenie je možné získať iba vierou v Ježiša a nie dobrými skutkami, modlitbami, uctievaním relikvií, obetovaním či pôstom.

Dovtedy úspešnú katolícku rovnicu, ktorá učila, že cirkev + pápež + tradície + výklad latinskej Biblie = pravda a spása, prerobil Luther na výrazne zjednodušenú verziu, ktorá vravela: Biblia = pravda a spása. Vypustil teda veľa zbytočností. Škoda, že nedokázal myslieť ešte kritickejšie a vypustiť aj tú Bibliu - no na tú dobu a okolnosti to bol predsa len pokrok v kritickom pohľade na autoritu.

31. Októbra 1517 (teda presne pred 503 rokmi) vyvesil Luther pravdepodobne na dvere kostola v nemeckom meste Wittenberg 95 téz, 📜 čiže argumentov proti cirkevným doktrínam. Tento dátum je považovaný za zrod protestantskej reformácie. V Nemecku vznikla na pápežovi nezávislá evanjelická cirkev a Lutherove myšlienky sa rozšírili postupne po celej Európe.

Za tento počin bol Luther súdený cirkvou a v roku 1521 bol vyhlásený za heretika a bol exkomunikovaný. Anti-reformátorske karikatúry ho vykresľovali ako spolupracovníka diabla, 👿 ktorý mu predával svoje myšlienky. Luther im to oplatil tým, že cirkevnú korupciu nazval "odpornou ohavnosťou" a jej obhajcov "škodcami a výkalmi". 💩 Toľko ku kresťanskej láske k blížnemu...

Na rozdiel od Jána Husa, ktorého v 1415 za postavenie sa proti cirkvi upálili na hranici, 🔥 aby sa naďalej nešírili jeho myšlienky, disponoval Luther jednou značnou výhodou - prístupom ku kníhtlači.

Tento novodobý vynález pomohol rýchlemu šíreniu jeho reformátorskych myšlienok po celej Európe. Navyše vďaka prekladom do nemčiny, angličtiny a francúzštiny sa Biblia dostala konečne v zrozumiteľnom jazyku k oveľa väčšiemu publiku a tí už dokázali porovnávať doslovné učenie s cirkevnou interpretáciou. Dovtedy sa bežný človek dokázal dostať k výkladu Biblie IBA skrz kňaza, ktorý jediný bol schopný čítať jedinú povolenú jazykovú verziu - latinskú. Prekladom do viacerých lokálnych jazykov, ktorým ľudia rozumeli, sa zvýšila v Európe aj gramotnosť, čo bol konečne aký-taký spoločenský posun vpred.

Na druhej strane, rozšírenie Biblie medzi veriacimi s voľnosťou chápať ju po svojom - a teda bez autority, ktorá by určovala ako túto zmes neurčitých, často doslovne nemorálnych a mnohokrát protirečiacich tvrdení jednotne vysvetľovať v čo najlepšom svetle - zákonite viedlo k mnohým interpretáciám a výkladom. Každý si obhajoval Bibliu po svojom a vznikali nezhody a rozpory.

Táto reformácia bola náboženskou revolúciou západnej Európy, ktorá na počiatku rozdelila kresťanov do dvoch hlavných denominácií - katolíkov a protestantov. Protestantom sa však to oddelenie tak zapáčilo, že sa delili naďalej, keďže medzi sebou stále v niečom nesúhlasili. A tak vznikali desiatky, stovky a neskôr tisíce, až desaťtisíce ďalších denominácií - luteráni, kalvíni, metodisti, pietisti, anglikáni, kvakeri, baptisti, anabaptisti, pentakostáli, kristadelfiáni, presbyteriáni, adventisti siedmeho dňa a mnoho iných.

Nezhody neboli len na teologickej úrovni. Presiakli až do politickej úrovne a mali často za následok vojenské potýčky. ⚔️ Nezhody prerastali niekedy až do úplných masakrov, ako bol napríklad aj ten počas Bartolomejskej noci: https://bit.ly/3oIdXTU

Lutherova reformácia nebola prvou veľkou nezhodou medzi kresťanmi. Delení bolo v histórii viacero. Najväčší rozkol nastal v 11. storočí, kedy sa rozhádali východní a západní kresťania. Vyvrcholilo to v roku 1054 veľkou schizmou a oddelením východnej ortodoxie.

Bola to však významná reformácia. Len vďaka ohromnej moci a zdrojom sa podarilo katolíkom udržať si postavenie. Napríklad tým, že ponúkali deťom vplyvných feudálov kvalitné vzdelávanie zadarmo (samozrejme katolícke) a to bol veľký motív pre rodičov prestúpiť späť na katolícku vieru. Protireformačných a rekatolizačných nástrojov bolo mnoho, no toto bolo politicky najúspešnejšie, lebo platilo "čie panstvo, toho náboženstvo" a teda poddaní konvertovali automaticky s panstvom.

Až na niektoré ekumenické pokusy (pokusy o zjednotenie kresťanov), pokladá časť protestantov katolíkov za pomýlených, heretikov a niekedy až nekresťanov a to práve kvôli rozdielnému chápaniu učenia a tradícií.

Aké sú teda najhlavnejšie rozdiely v učení a viere medzi katolíkmi a protestantami? Ktoré údajne Bibliou nepodložené či vymyslené dogmy vyčítajú protestanti katolíkom najčastejšie? Je to hlavne týchto desať bodov, ktoré ich rozdeľujú:

➡️ 1. Najdôležitejším bodom je rozdielne chápanie SPASENIA. Aj napriek tomu, že Biblia učí, že uverenie v božskosť Ježiša je JEDINOU podmienkou na vykúpenie, presadzujú katolíci tvrdenie, že ďalšou podmienkou je dobré konanie človeka, alebo aspoň oľutovanie svojich hriechov. Činy a skutky sú teda podľa katolíkov dôležité. Pápež František sa dokonca nechal počuť, že aj ateista má dvere na nebesia otvorené, ak sa bude patrične chovať. Protestanti zase tvrdia, že na činoch nezáleží, dôležitá je len oddaná viera a vo viere je človek dobrý (čo my ostatní veľmi dobre vieme, že im to veľmi nefunguje).

➡️ 2. Nikým nediktovaná komplexnosť (a početnosť) církevnej hierarchie od reholníkov a mníšky cez kaplanov, farárov, dekanov, biskupov, arcibiskupov, metropolitov, kardinálov až po pápeža, ktorý sa nazval zástupcom Ježiša a bol dlhú dobu pokladaný za NEOMYLNÉHO. Protestanti odmietajú cirkev ako nadradenú autoritu, ktorá sa snaží určovať tradície a správny význam interpretácie písma. Iba písmo je samou autoritou. Navyše majú protestanti dosť horizontálne usporiadanie kňažstva a defacto ktokoľvek môže kázať. Preto často protestanti nemajú ani problém so ženami kňažkami.

➡️ 3. Na predošlé nadväzuje aj výmysel katolíkov, že kňaz je niečím viac ako bežným človekom a má oprávnenie či moc odpúšťať hriechy. A tak si katolíci zaviedli úžasný nástroj na kontrolu ľudí vo svojom rajóne - spovedanie sa z hriechov kňazom do uška.

➡️ 4. Keď sme už pri tých kňazoch, tak povinný celibát je asi to nejstupídnejšie, čo si katolíci mohli vymyslieť. Netreba nikomu pripomínať, aké následky toto rozhodnutie má, hlavne na životy mladých miništrantov. Aj medzi protestantmi nájdete tých, čo sa pre celibát rozhodli, no ten nie je nariadený ako povinnosť. A rovnako nie je povolené u katolíkov, aby omšu slúžila žena. Kreacionistickú zaostalosť niektorých protestantov, v tomto stredovekom názore na postavenie žien katolíci dokonale vyvažujú.

➡️ 5. Uctievanie tisícok svätých, ich vyobrazovanie a modlenie sa k ním. Stvárňovanie Ježiša je menej maniakálne u protestantov, než u katolíkov (do krajností to však vytočili ortodoxní kresťania s ich ikonami). Vyobrazovanie a modlenie sa k svätým je však takmer vylúčené medzi protestantami. Len katolíci potrebujú prostredníkov, ktorí údajne majú zázračnú moc im pomáhať pri bežných problémoch.

➡️ 6. K tomu patrí aj prehnané uctievanie Márie, ktorá je protestantami braná ako matka Ježiša, no nie je považovaná za bezhriešnu (nepoškvrnenú). Neuznávajú teda katolícku dogmu, že Mária bola rovnako počatá bez dedičného hriechu, nespáchala žiaden hriech za života a bola vzatá telesne na nebesia. Mnohí protestanti tvrdia, že Mária neostala ani pannou po celý život, keďže Biblia sa jasne vyjadruje o bratoch Ježiša.

➡️ 7. Kedysi to boli odpustky, ktoré zaviedol pápež Lev X. si ľudia kupovali od cirkvi, aby sa zbavili svojich hriechov. V 12. a 13. storočí nastal odpustkový boom a cirkev vďaka ním získala nevídané bohatstvo. Takého bežného roľníka stálo zbavenie sa hriechov polročný plat, no dostal za to pekný zdrap papiera a pocit, že večné nebeské uctievanie ho neminie, nech už vykonal čokoľvek. Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, ktorej honosnosť katolíci tak radi obdivujú, môže ďakovať za svoju existenciu takýmto chudákom platiacim z posledného, aby zachránili svoje duše pred večným peklom. Samozrejme to všetko navyše znamenalo, že boháči mali ľahší prístup na nebesia, než chudáci poddaní (presný opak toho, čo učieval Ježiš). Dnes sa už menej okato (ale predsa) robia omše za zosnulých a ľudia radi podporia túto omšu príspevkom, len aby si ich rodinný príslušník vybojoval v očistci lepšie miesto.

➡️ 8. Výmysel očistca (predtým dokonca aj limba pre nepokrstené deti, ktoré zomreli pri potrate či počas pôrodu - to však cirkev už odvolala) ako miesta dočasného trestu pre hriešnikov, kým sa dostanú do neba. Väčšina protestantov odmieta tento konštrukt, lebo sa nikde v protokanonických textoch Biblie výslovne nenachádza. Hlásajú, že po smrti má človek dve možnosti: nebo alebo peklo. Žiaden očistec, v ktorom doba pobytu sa udáva v skutkoch a upravuje na základe úplatkov cirkvi.

➡️ 9. Transsubstanciácia, čiže premena oplátky (u gréckokatolíkov chleba namočeného do vína) na telo a krv Ježiša. Katolíci zavedenou dogmou pokladajú túto eucharistiu zázračnú a DOSLOVNÚ. Protestanti tento akt berú len ako pripomienku poslednej večere a chleba a víno len ako symboly, nie ako skutočného "prepodstatneného" Ježiša. Aby som uviedol veci na pravú mieru: Aj keď Luther ešte veril v niečo ako čiastočnú premenu (konsubstanciácia), iný reformátor Zwingli tvrdil, že je to len symbol a ostáva chlebom a vínom bez premeny. Kalvín to bral tiež trochu z iného uhla, no všetci reformátori odmietali katolícku doslovnú premenu podstaty.

Zdá sa vám toto škriepenie o teologické njuansy ako blbosť? No ono to zjavne blbosť je, avšak pre týchto ľudí je tento spor nie len otázkou života a smrti - ale dokonca večného života či smrti!

➡️ 10. Zavedenie siedmych sviatostí a striktné naplnenie niektorých z nich, ABY človek mohol dosiahnuť posmrtné spojenie s Bohom. Prosestanti vo všeobecnosti uznávajú hlavne dve sviatosti spomínané Ježišom, a to krst a eucharystiu. Nepokladajú modlenie, putovanie za relikviami (tak populárnou zárobkovou činnosťou u katolíkov) či pôsty ako cestu ku spáse.

Tých rozdielov je samozrejme oveľa viac - napríklad aj počet kníh v Biblii je rôzny (keďže Luther sedem z nich z Biblie vyradil), či počet sviatkov, ktorých majú katolíci výrazne viac - a to hlavne, ak by sme sa pozreli na učenia jednotlivých denominácií, ktoré sa líšia ešte aj medzi sebou. Ale hore uvedené rozdiely sú asi tie najpodstatnejšie.

Tak a teraz už viete o reformácii a rozdieloch medzi katolíkmi a protestantami úplne všetko dôležité. Určite ste vždy tajne túžili dozvedieť sa to, no báli ste sa opýtať.