Čo sú teória, fakt, hypotéza a zákon?

26.02.2019

Evolúcia prírodným výberom je TEÓRIA. To vieme všetci.

Kresťania kreacionisti však najradšej hovoria IBA TEÓRIA a snažia sa tým tento vznešený termín dehonestovať, ako keby to bol len nejaký výmysel.

Byť "iba teória" je skoro ako byť "iba pravda".

Ujasniť si teda treba pár termínov, ktoré vo vede majú iný význam, aký im dávame pri každodennom používaní. Ak totiž niekto s povzdychom prehodí, že "teoreticky by to šlo...", neznamená to, že sa odvoláva na nejakú z vedeckých teórií. Je to iba zovšeobecnenie pojmu teória ako protikladu k praxi. Niečo, čo v praxi možno ani nefunguje.

Najčastejšie potom ľudia dávajú teóriu do priameho protikladu s FAKTAMI či nesprávne operujú s pojmom ZÁKON. Pojem HYPOTÉZA často ani poriadne nepoznajú. Pokladajú tieto termíny za protichodné. Buď - alebo. Vravia, že gravitácia nemôže byť teória, keď je to zákon alebo že evolúcia nie je fakt, ale len teória. Gravitácia je však na istom stupni aj hypotéza, aj fakt, aj teória aj zákon. Všetky tieto termíny popisujú gravitáciu z iného hľadiska.

Vysvetlime si teda, čo tieto pojmy naozaj znamenajú, aby sme našli spoločný jazyk.

Hypotéza je prvým predpokladom (často jedným z množstva), ktorý podáva určitý názor na vec, na realitu. Vedecká hypotéza sa potom začne skúmať. Často je v súťaži stať sa VEDECKOU TEÓRIOU mnoho hypotéz, ktoré pri vedeckom skúmaní, testovaní a overovaní postupne zo súťaže vypadávajú.

Cieľom a snom všetkých vedeckých hypotéz je stať sa preukázanou teóriou. Nie každej sa to podarí. Avšak iba jedna ňou môže byť. Neexistujú protichodné teórie. Existuje napríklad etablovaná teória evolúcie a potom sú okolo ešte ďalšie NIEČO, ako napríklad kreacionizmus. Tomu sa však ťažko dáva hoci len nálepka hypotéza - ak už, tak určite nie vedecká. Skôr by sa to dalo nazvať špekulácia. Nepodporujú ju totiž vonkoncom žiadne fakty.

Čo je to teda ta teória? Je to vedecky akceptovateľný všeobecný princíp podporený širokým zdrojom dôkazov pre vysvetlenie pozorovaných faktov a je základom pre predpovede budúcich javov. 

Oxfordský slovník tento termín definuje nasledovne: Teória je schéma alebo systém tvrdení či stanovísk, ktoré sú použité na vysvetlenie alebo opis skupiny faktov alebo úkazov. Je to hypotéza, ktorá bola potvrdená a uznaná na základe pozorovaní alebo experimentov a je navrhovaná či prijatá pre doloženie známych faktov.

Čo sú to fakty? Sú to pozorovania sveta okolo nás. Niečo objektívne dané. Skutočná udalosť. Napríklad faktom môže byť, že vonku je tma, čo vidím pri pohľade z okna. 

Hypotéz pre vysvetlenie môže byť niekoľko. Prvá je, že je noc. Druhá, že nastalo zatmenie Slnka. Tretia, že niekto nainštaloval monitor na miesto okna a projektuje tmu. Ako to overiť? Pozorovaním, meraním, testovaním. Skontrolujem napríklad čas alebo pôjdem von na ulicu. Potvrdil som prvú hypotézu na základne ďalších faktov, ktoré som o pozorovanom jave zozbieral. Ostatné hypotézy boli v rozpore s faktami. 

Mám teda overenú hypotézu. Tá môže byť dopĺňaná, spresňovaná či kombinovaná s inými platnými a overenými hypotézami. Napríklad pozorujem tento jav celé dni a hypotéza opakovania sa tmy a svetla mi vytvorí ďalšiu hypotézu o pravidelnom cykle striedania dňa a noci. 

Na základe tohto dôkladného výskumu spolu s rôznymi inými môžem vytvoriť teóriu napríklad o rotácii Zeme. Táto teória umožňuje predpokladať, ako sa bude svet správať v budúcnosti. Vieme, že na základe tejto teórie vyjde Slnko zajtra na oblohu a nemusíme ani vytrhnúť za živa srdce niekomu z hrude ako to robili Aztékovia na základe nesprávnej hypotézy, že bohovia riadiaci Slnko potrebujú ľudskú obeť. 

Ako do toho zapadá zákon? Zákon je detailný popis tohto cyklu. Môžete použiť matematický popis na stanovenie presného východu a západu Slnka. Aj ten umožňuje na základe vytvorenej teórie či teórii o správaní sa Zeme a Slnka a ich interakcie, stanoviť kedy presne zapadne Slnko o 25 rokov 12. Novembra a akú polohu na oblohe bude mať o 14:05:25 stredoeurópskeho času. Tento zákon sa nedá porušiť. 


Zákon však neurčuje prečo sa to tak deje. Je to len presný popis deja. Povie Vám ako sa veci udejú, nie však prečo sa dejú. Na základe zákona nevieme, že to spôsobuje rotácia Zeme, vieme iba, že to tak je a ako z toho dostať hodnoty. 

Gravitačný zákon napríklad určuje ako na seba pôsobia dva objekty s určitou hmotnosťou v určitej vzdialenosti. Existuje na to aj matematický popis od Isaaca Newtona nazvaný Newtonov zákon gravitácie. Môžeme však vytvoriť množstvo hypotéz, prečo sa to deje. Ide snáď o vplyv magnetického poľa? Neviditeľní škriatkovia ťahajú veci k sebe? Udržiava všetko Boh v tejto polohe a pohybe? Realitu najpresnejšie opisujúcou teóriou gravitácie je v súčasnosti Einsteinova Všeobecná teória relativity, ktorá vysvetľuje gravitačné správanie za pomoci zakrivenia časopriestoru. Na úrovni atomárnej však tento princíp stráca účinnosť. Je preto táto teória nesprávna a treba ju zahodiť? Nie. Ani princíp popísaný Newtonom nestráca na hodnote kvôli spresneniu pochopenia gravitácie Einsteinovým vysvetlením. V extrémne veľkom prípade aplikácií sa pre bežné výpočty stále a denne používa Newtonov zákon. Iba v extrémnych prípadoch dáva Einsteinová teória presnejšie údaje (GPS satelity, riadenie kozmických letov atď.). Možno potrebujeme ešte presnejšiu teóriu, ktorá by doplnila Einsteinovu o oblasť subatomárnych rozmerov. To však neznehodnocuje predošlé platné teórie. Ako keď sa naučíte počítať s desatinnými číslami, tak to neznamená, že už nikdy nebudete počítať s celými číslami, lebo už nie sú presné. Práve toto spresňovanie na stále vyššiu úroveň poznania poháňa vedu dopredu.

Zákon je teda popis, ktorý Vám povie, po akej dráhe sa bude pohybovať vykopnutá lopta a teória Vám dôvod tohto správania aj vysvetlí. Skombinuje poznatky a fakty o gravitácii, hybnosti, turbulentnom správaní vzduchu pri kontakte s povrchom letiaceho objektu, spomalení vďaka odporu okolitého prostredia a všetky iné vplyvy. Vplyv relativity je pri týchto hodnotách rýchlostí a hmotností zanedbateľný.

A presne tak je to aj s evolúciou. Biologická evolúcia prírodným výberom je presná a mnohokrát overená vedecká teória, ktorá na základe faktov (pozorovaní v oblasti biológie, genetiky, antropológie, biochémie, cytológie, taxonómie, paleontológie, rádiometrického datovania, embryológie, platňovej tektoniky,...) vytvára presný obraz toho, ako sa vyvíjajú organizmy za pomoci náhodných genetických mutácií a prírodného výberu zo spoločného predka.

Správne teórie predpovedajú deje, či úkazy, ktoré ešte neexistujú. Napríklad Mendelejev vďaka svojmu teoretickému modelu periodickej tabuľky predpovedal prvky (viac než 40), ktoré ešte len čakali na svoje objavenie. Rovnako boli na základe hypotetických či teoretických predpovedí objavené neutrína, kvarky, gravitóny, čierne diery, neutrónové hviezdy, niektoré chemické prvky, zakrivenie dráhy svetla či dilatácia času, objavený bol vďaka tomu aj Neptún či potvrdený bola aj teória Veľkého tresku. A to všetko veľmi presne. Hypotézy sa stávajú teóriami a získavajú na vážnosti. 

Medzi jedny z najstarších vedeckých teórií vzniknutých "vedeckým" pozorovaním skutočného správania sa sveta naokolo patrí napríklad heliocentrizmus. S myšlienkou prišli už antickí Gréci, no prepracoval ju až o takmer 2000 rokov neskôr Mikuláš Koperník. Je táto teória chybná? Určite je presnejšia ako geocentrický náhľad na vesmír, ktorého stredobodom je nehybná Zem. Avšak ani Slnko nie je nehybným stredom vesmíru. Teórie sa pozorovaním a novými presnejšími faktami spresňujú. Ich chápanie sa prehlbuje a presnosť popisu sa zvyšuje. Je to beh, ktorý nemá cieľ. Stále bude priestor na zlepšovanie. Práve to je na rozdiel od náboženskej absolútnej pravdy to, čo je na vede zaujímavé. Bádanie a zdokonaľovanie.

To, čo Vám povie veda, Vám Biblia a ani Korán nepovedia
Preto je na "IBA TEÓRIU" omnoho väčšie spoľahnutie, ako na sväté knihy či modlitby. Teórie pohybu vrstiev tlaku vzduchu používané v meteorológii zachraňujú životy pri hurikánoch. Nie modlitby. Teória platňovej tektoniky Vám povie, ako sa pohybovali a pravdepodobne budú pohybovať kontinenty či spresní predpovede zemetrasení a erupcií sopiek. Mikrobiálna teória chorôb Vám poskytne pomoc pri liečení chorôb. Nie náboženské odvolávanie sa na trest za hriechy. 
Ak už teda potrebujete niečo uctievať, tak si vážte vedu a vedcov a nie imaginárne bytosti, ktoré nám pri pokroku či zabraňovaní nešťastí odmietajú pomáhať.

Na záver pre zopakovanie zostručnený výklad pojmov:

Fakt - údaj pozorovania, prehlásenie o realite (ČO)
Hypotéza - predpoklad, ktorý by mal byť overený
Zákon - presný popis pozorovaného deja (AKO)
Teória - vysvetlenie deja na základe overeného pozorovania a množstva dôkazov (PREČO)