Čo je nové na "novom ateizme"?

25.01.2021

Odkedy existujú náboženstvá, existujú aj ľudia, ktorí pochybujú o existencii božstiev 🤔 alebo kritizujú náboženské učenie a dogmy.

Na východe sa už niekoľko storočí pred našim letopočtom vyvíjala filozofia smerom bez božských bytostí. Džinizmus, pôvodný budhizmus, niektoré hinduistické sekty v starej Indii, taoizmus (filozofický) i konfuciánstvo v starej Číne nepotrebovali na vysvetlenie sveta inteligentných stvoriteľov dohliadajúcich na naše životy.

Už aj v Európe v období antiky 🔱 sa našli medzi mysliteľmi náboženskí skeptici, pochybovači a kritici. Medzi inými aj Demokritos, Euhémeros, Euripides, Diagóras, Stratón či Atheos (Theodóros). Epikouros veril, že náboženstvo vzniklo zo strachu a neznalosti a pochopenie naturálneho sveta vyslobodí ľudí z okov. 👍

Deisti či panteisti tiež nepotrebovali k vysvetleniu sveta bohov, ktorí by tento svet stvorili pre nás a následne nás kontrolovali a sankcionovali 👮.

V ranom stredoveku boli bezverstvo a náboženská kritika perzekuované a trestané. Ale i tak sa objavilo mnoho mysliteľov v kresťanskom i moslimskom svete, ktorí sa odvážili tieto náboženstvá kritizovať. Arabský básnik 👳Abú al-Alá' al-Ma'arrí napísal, že ľudia sa delia na "tých s mozgom, ale bez náboženstva a tých s náboženstvom, ale bez mozgu." 🧠 V Európe bolo inkvizičné prenasledovanie a kruté trestanie za herézu tak rozšírené, že sa málokto opovážil čo i len zašepkať niečo v zmysle kritiky. Mnohé spisy, hoci len trochu vybočujúce z dogmatického kresťanského pohľadu na svet, boli zavedené do zoznamu zakázanej literatúry a hromadne pálené. 📚🔥 Diela týchto mysliteľov sa teda nezachovali priamo. Tieto výroky poznáme často iba z následných kritických diel, v ktorých sa citovali.

Až v období renesancie a začiatku vedeckého poznávania sveta 👩‍🔬 sa začali postupne objavovať hlasy ROZUMU (Giordano Bruno mal smolu a bol upálený 🔥) a hlasy KRITIKY (Ján Hus mal tiež smolu a bol upálený 🔥).

Na konci renesancie spolu s náboženskou reformáciou v Európe a nástupom osvietenstva - ktorých hlavným rysom boli myšlienky humanizmu a vedeckého pokroku - sa začali mnohí intelektuáli a myslitelia viac zamýšľať nad dogmatizmom náboženstiev a začali postupne z rôznych smerov posilňovať smerovanie spoločnosti k ateizmu. 

Medzi hlavných mysliteľov 🦸‍♂️, ktorí sa postupne stavali voči zabehnutým kresťanským doktrínam patrili v 17. a 18. storočí hlavne Baruch Spinoza, Baron d'Holbach, David Hume, Denis Diderot či Voltaire.

Na osvietenstvo nakoniec nadviazali v 19. a 20. storočí mnohí ďalší intelektuáli, ktorí priniesli mnoho nových myšlienok a pohľadov na podstatu poznávania sveta a skeptický pohľad na náboženské učenie. A často boli minimálne TAK ISTO KRITICKÍ, ako dnešní "noví ateisti", ktorým sa všeobecne vyčíta príliš ostrý spôsob kritiky. Medzi najvýznamnejších kritických mysliteľov 🦸‍♂️ patrili určite L. Feuerbach, F. Nietzsche, A. Schopenhauer, J. Stuart Mill, N. Chomsky, R. Ingersoll, K. Marx, J. P. Sartre, A. Camus či S. Freud.

Bezviera, neznabožstvo, ateizmus - alebo ako to len chcete nazvať - sa teda objavoval v spoločnosti už dávno. Často bol takýto slabý výkrik zdravého rozumu ihneď udusený. Ak sa aj objavovali kritické knihy (Voltaire, d'Holnbach, Spinoza, Twain,...), boli často vydávané až posmrtne, prípadne pod pseudonymom a známe iba medzi akademikmi ❗ Na bežný život mali len slabý dopad. Prostí ľudia sa k takýmto myšlienkam nedostali a boli by pre nich asi príliš sofistikované.

Toto obdobie obmedzovania a perzekúcie trvalo dlho. Ešte aj v roku 1842 bol za ateizmus odsúdený vo Veľkej Británii G. Holyoake, ktorý definoval pojem "sekularizmus" a dodnes je ateizmus trestaný (dokonca i smrťou) v trinástich krajinách sveta (dnes už iba v tých moslimských ☪️).

🙋 Určite sa teraz chcete opýtať: "Ak sú teda neviera a náboženská kritika už tak dlho medzi nami, čo je potom nové na NOVOM ATEIZME❓"

V rámci filozofických argumentov (kontradikcie medzi náboženskými tvrdeniami, nekonzistencia svätých písiem, problém nespravodlivého zla či náboženská netolerancia,...) neponúkajú noví ateisti veľa nového. Oproti staršej škole skôr kladú dôraz na racionálnu argumentáciu a vedecké poznávanie sveta. 🧑‍🔬

👉 Nový je však hlavne SOCIÁLNO-POLITICKÝ ROZMER nového ateizmu a jeho RAZANCIA. 👈

Je to kvázi-hnutie (aj keď nijako zvlášť organizované a jednotné), ktoré chce byť hlasnejšie a dať ostatným vedieť, že nie sú sami a že patria k pomerne významnej menšine, ktorá bola dlhodobo prehliadaná a neprávom znevažovaná.

➡️ Podľa mňa, asi najvýstižnejší popis nových ateistov je, že sú to ateisti, ktorí konečne chcú a aj môžu nahlas povedať: "SOM ATEISTA". Nový ateizmus je o neskrývaní sa a patričnej hrdosti 😎 Noví ateisti si uvedomujú, že počet ľudí nazývajúcich sa NONES (bez viery a pridružovania sa k akejkoľvek náboženskej skupine) rapídne vzrastá a nie sú už len nejakí tichí a bezvýznamní outsideri.

Tento pocit podporuje to, že noví ateisti sú oveľa lepšie informovaní v mnohých aspektoch 📰📚 a spoznávajú medzery v náboženských učeniach. Vďaka knihám a internetu 🌐 sa vedia dostať rýchlo k protiargumentom a faktom. Nie je to teda už len ten neistý vnútorný pocit z podivnosti rozšírených tradícií o niekom tam hore, ktorého ste nikdy nevideli. Nadobudnutím lepšieho prehľadu o náboženstvách získavajú aj väčšiu sebadôveru, odhodlanosť a istotu vo svojom presvedčení. A vidia, že zďaleka v tom nie sú sami (hlavne prekvapujúce je to pre arabské krajiny 🧕, kde takmer neexistuje náboženská opozícia a kde si moslimovia stiahli už vyše 13 miliónov neoficiálnych kópií 📕 Božieho bludu, na čo sa rozhodol Dawkins sprístupniť voľnú pdf verziu s oficiálnym prekladom). Následne sa teda neboja vystupovať verejne ako ateisti a púšťať sa do debát, ktoré boli stáročiami sofistikovane cibrené teológmi a apologétmi až do absurdnej filozofickej zložitosti.

➡️ Nový je aj spôsob a štýl šírenia myšlienok, obrovský vplyv a veľký dopad najmä v spoločnosti, kde bola doposiaľ prístupná len náboženská propaganda a protinázory boli silným tabu. Noví ateisti komunikujú svoje názory efektívnejšie, priebojnejšie a rýchlejšie. Tomuto raketovému 🚀 nástupu pomohli prevažne veľmi úspešné a medzinárodne publikované knižné titulky, ktoré sa stali bestsellermi a taktiež záujem v médiách 📺 a hlavne na sociálnych sieťach 💻.

Pojem "nový ateizmus" prvýkrát použil novinár Gary Wolf v roku 2006 v článku pre Wired 📰.

Jeho zrod v anglo-americkom prostredí je spojený s mnohými udalosťami, ktoré na začiatku 21. storočia prekročili isté hranice akceptovania náboženskej netolerancie. Ak by sme neboli svedkami udalostí z 11. Septembra 2001, zabíjania za karikatúry Mohameda v Dánsku, presadzovanie kreacionizmu v Amerických školách ako alternatívy k vedeckému vysvetleniu vzniku sveta či nárastu povedomia o pedofilných aférach v katolíckej cirkvi, asi by Nový ateizmus nikdy nevznikol.

Hlavnými predstaviteľmi tohto smeru sa stali evolučný biológ Richard Dawkins, žurnalista Christopher Hitchens, neurovedec Sam Harris a filozof Daniel Dennett, ktorí sú nazývaní aj ako "štyria jazdci nového ateizmu" - ako narážky na štyroch jazdcov apokalypsy (z biblickej Knihy zjavení). 

Tento termín sa ujal pri názve DVD 📀 "The Four Horsemen" 🏇🏇🏇🏇 s dvojhodinovou nemoderovanou diskusiou týchto štyroch pánov z roku 2007 pri okrúhlom stole v Hitchensovom byte.

Práve títo štyria intelektuáli z rozdielnych zázemí sú pokladaní za reprezentantov nového ateizmu, a to vďaka popularite ich kníh, ktoré sa dostali na trh v rokoch 2004 až 2007 a stali sa obrovskými bestsellermi. Sú to knihy 📘 "Koniec viery - Náboženstvo, teror a budúcnosť rozumu" od Sama Harrisa z 2004, 📘 "Boží blud" od Richarda Dawkinsa z 2006, 📘 "Zlomenie kúzla" (Breaking the spell) od Daniela Dennetta z 2006 a 📘 "Boh nie je veľký - Ako náboženstvo všetko ničí" od Christophera Hitchensa z 2007. Často sa k týmto štyrom jazdcom pridružuje aj jedna jazdkyňa Ayaan Hirsi Aliová, ktorej kniha 📘 "Rebelka" z roku 2006 rozpútala rovnako silnú debatu.

Hlavne týmto štyrom pánom a jednej dáme sa vyčíta ich anti-religiózny, čiže "militantný" spôsob vystupovania proti náboženstvám. Tieto pojmy (nový ateizmus, militantný ateizmus, anti-teizmus) však používajú hlavne kritici nového ateizmu, ktorí sa cítia dotknutí tým, že ich nedotknuteľné náboženstvá zrazu niekto dokázal kriticky hodnotiť. Ako vraví Lawrence Krauss:

👉 "Ak je kladenie otázok považované za militantné, tak SOM militantný ateista."

Náboženstvo musí byť podrobené kritickému pohľadu 🤔 rovnako ako napríklad politika. Kňaz, rabín či imám nie sú iní ľudia, než politici. Na politikov si ľudia bežne robia neprimerané narážky, no skúste sa kriticky zachmúriť 😠 na nejakého pedofílneho a skorumpovaného kňaza a dedinčania vás vidlami vyženú čo najďalej. Veľa veriacich takúto kritiku nedokáže prijať a už len kladenie nepríjemných otázok považujú za atak, osočovanie či rúhačstvo.

Preto ide skôr o zdanie agresivity. Na rozdiel od náboženských vojen ⚔️ proti oponentom všetkých druhov, môže byť novodobá diskusia, blogovanie a písanie kníh ✍️ považované za agresiu iba medzi bigotmi bez sebareflexie.

➡️ Nový ateizmus je teda v tomto poukazovaní na nespravodlivé zaobchádzanie otvorenejší a nebojácnejší. Paradoxná situácia navyše nastáva, ak ZA KRITIZOVANIE exorcizmu, liečenia vierou, zabíjania zo cti, kameňovania za opustenie viery, zohavenia genitálií, obmedzovania práv menšinám, teroristických útokov, svätých vojen, strašenia detí peklom či iných nábožensky motivovaných aktov, ste nakoniec VY ako KRITIK označený za agresora. 🤦‍♂️

➡️ Navyše sa noví ateisti snažia verejne poukazovať na PREDSUDKY, výmysly a nepravdy, ktoré sa šíria o ateistoch - ako napríklad to, že nedokážu žiť morálne hodnotný život, či naplnené životy, ktorým by nechýbal zmysel. Tieto predsudky dlhodobo vedú k tomu, že ateisti sú napríklad pokladaní za nevhodných kandidátov na vyššie riadiace pozície 👨‍⚖️. Ako tento stav popísal Michael Shermer, šéfredaktor časopisu Skeptic:

👉 "V USA má väčšiu šancu stať sa prezidentkou čierna moslimská homosexulána žena, než biely ateista." V popularite sa ateisti nachádzajú na konci zoznamu spolu so sexuálnymi deviantami a násilníkmi. A to nie na základe štatistických údajov (ktoré hovoria skôr úplný opak), ale na základe predsudkov.

Toto sú hlavné dôvody, prečo sa vlna ateizmu začala šíriť 🌊 a získala si hlavne v "západných" krajinách značnú pozornosť a popularitu.

Pre Nový ateizmus sú typické aj krátke a provokačné slogany ako 💬 Náboženstvo všetko ničí (Hitchens), 💬 Boží blud (Dawkins), 💬 Ešte veríš alebo už myslíš? (GBS), 💬 Dobrí bez Boha (Good without God) či 💬 Žiaden Boh pravdepodobne neexistuje, tak sa prestaň obávať a ži (autobusová kampaň 🚌).

Sú chytľavé, nebojácne, rázne, priame a pre mnohých (ktorí žili v tabu bubline) aj šokujúce 😲. Doposiaľ bola totiž vždy náboženská kritika zabalená do vatičky a pozlátka, aby nebola tak pichľavá. Uznávam, že niektoré slogany sú až príliš generalizačné a obecné, no slogany sú VŽDY veľmi všeobecné. A aj preto je nutné neostať pri slogane ale zistiť, aké fakty a názory vedú k takému záveru.

😕 Keďže "nový ateizmus" nie je nikde exaktne definovaný, neexistuje ani konsenzus ohľadne toho, kto sú a kto nie sú "noví ateisti". Niektorí pokladajú za nových ateistov hlavne štvoricu H D H D, iní k ním pridávajú aj mnohých ďalších vedcov, akademikov, filozofov či spisovateľov a v širšom poňatí do skupiny patria aj rôzni youtuberi, blogeri či lokálni rečníci a aktivisti 📹🎙️🤳📢

🔔 Ak chápeme "nový ateizmus" ako aktívny a otvorený spôsob šírenia myšlienky hodnoteného života bez boha či božstiev, presadzovanie vedeckého poznávania namiesto tradícií a náboženských doktrín, kritizovanie dogmatickosti a nedotknuteľnosti, tak dostaneme pomerne veľkú skupinu ľudí. Ja osobne do nej radím aj ľudí, ktorí sa síce neradi hlásia k novému ateizmu (na obrázku pod čiarou 🦸🏻‍♂️ napr. Neil deGrasse Tyson, Bart Ehrman či Bill Nye), no ktorých knihy, dokumenty či prednášky 💜 sú tak významné, populárne a s obrovským dopadom na náboženský skepticizmus, vedu a rozum, že by si podľa mňa zaslúžili obsadiť túto kategóriu aktívnych šíriteľov racionality počiatku 21. storočia.

Ich výčitky voči hardcore anti-teistom však chápem. Do kategórie nového ateizmu sa vo všeobecnosti totiž radia aj tí, ktorí akékoľvek náboženstvo považujú doslova za hlúpe, ignorantské a vysmievaniahodné.

➡️ Čo "nový ateizmus" určite nie je? Nie je náboženstvom ❗ Mnohých veriacich som to už počul povedať 🤦‍♀️ Náboženstvo je odvodené od slova "boh", čo je presne to, čo ateizmus neuznáva. Náboženstvá sú postavené na viere a nie na faktoch. A aj keby sme pripustili, že nový ateizmus by mohol byť istou formou hnutia (čo je tiež diskutabilné slovo), má ďaleko od organizovaného náboženského hnutia s dogmami, doktrínami a rituálmi. Pár faktických či kritických kníh, konferencií a súdržnosť v "boji" proti šíreniu nepodložených tvrdení nie je totiž nič také, ako katolícka cirkev.

❓ Tak čo, spadáte do skupiny nových ateistov? A ak nie, tak v čom s nimi nesúhlasite?