O Biblii a svätých knihách
Mikroblogy

Evolúcia nábožestva prirodzeným výberom.

Skvelým príkladom sú katolíci. Ich učenie sa v určitých častiach tak výrazne líši od učenia Biblie, že to už snáď ani nemôže byť kresťanstvo. Preto veľká časť protestantov nepokladá katolíkov za kresťanov.
Okrem množstva ďalších nezrovnalostí s Biblickým učením sú vo všeobecnosti hlavné rozdiely tieto:


- uctievanie tisícok svätých a modlenie sa k ním (s Máriou vo frontovej línii)
- zavedenie sviatostí a striktné naplnenie niektorých z nich (hlavne krst a sväté prijímanie), aby človek mohol dosiahnuť posmrtné spojenie s Bohom.
- výmysel očistca (predtým aj limba pre nepokrstené deti, ktoré zomreli pri potrate či počas pôrodu) ako miesta dočasného trestu pre hriešnikov, kým sa dostanú do neba
- spovedanie sa z hriechov kňazom (dôvod je jasný - dokonalý prehľad o ľuďoch vo svojom rajóne)
- nepoškvrnenosť Márie (večné panenstvo - napriek jasným veršom v Biblii o Ježišových súrodencoch)
- aj napriek tomu, že Biblia učí, že uverenie v božskosť Ježiša je JEDINOU podmienkou na vykúpenie, presadzujú katolíci tvrdenie, že ďalšou podmienkou je dobré konanie človeka, alebo aspoň oľutovanie svojich hriechov.
- kedysi to boli odpustky, ktoré si ľudia kupovali od cirkvi, aby sa zbavili svojich hriechov. To bola doba, kedy Vatikán získal najviac bohatstva
- nikým nediktovaná komplexnosť (a početnosť) církevnej hierarchie až po pápeža
- uznanie vedeckého vysvetlenia kozmologickej a biologickej evolúcie o vzniku nášho sveta, Zeme i vývoja ľudí, napriek priamej kontradikcii s učením v knihe Genezis.

A takých príkladov je viacero. Čím ďalej tým viac veršov nazývajú alegóriou. Kedy priznajú, že celá Biblia je alegória až mýtus?

Dokonca ani protestanti, ktorí s týmito krokmi nesúhlasia a držia sa viac Biblie, už dnes nekameňujú ľudí za prácu v deň pokoja, cudzoložstvo, inoverstvo či neposlušnosť rodičov, nevlastnia ľudí a netrestajú ich bitím prípadne netvrdia, že zem je placatá a stredom maličkého vesmíru.

Postupné zrovnoprávnenie žien (tie zatiaľ v katolíckej cirkvi ešte stále nemôžu kázať a už vôbec nie zastupovať najvyššie miesta), či postupná akceptácia homosexuálov sú ďalšie kroky vzdiaľujúce sa predpisom a nariadeniam dokonalého Hospodina. To, čo sekulárna spoločnosť na základne moderných a premyslených morálnych pravidiel určených spoločenstvom ľudí vytvára, je ďaleko humanistickejšie a spravodlivejšie ako "absolútna morálka" vychádzajúca z Biblie.A kresťania majú v podstate dve možnosti:

Prispôsobiť sa postupne novým poznatkom a pravidlám morálky a vzdiaľovať sa od učenia Biblie (katolíci) alebo trvať takmer na všetkom doslovne a byť za spiatočníckych (protestanti).


Nakoľko významný bol Ježiš vo svojej dobe?

Život a pôsobenie Ježisa Krista sú zdokumentované iba v kresťanských zdrojoch a nič o nich nehovoria žiadne iné vtedajšie (mimokresťanské) zdroje, ktoré boli v tej dobe i oblasti pomerne bohaté. Zachovali sa napríklad rozsiahle Senecove spisy alebo množstvo dokumentov popisujúcich úplne banálne udalosti. Žeby si tam nikto nevšimol po vode chodiaceho, ľudí oživujúceho mesiáša, hlásajúceho, že má poslanie od svojho otca, samotného tvorcu sveta, či kozmické zázraky ako napríklad trojhodinové zatmenie oblohy počas ukrižovania a mnoho iných?

Nikto ho nespomenul, lebo až kým ho Pavol z Tarzu (ktorý ho nikdy osobne nestretol) neprehodnotil na spasiteľa a zázrakotvorcu, tak nebol natoľko významný, aby sa o ňom písalo - len jeden z množstva sebazvaných prorokov vtedajšej doby. Zázračné udalosti s ním spojené boli pridávané postupom času. Najstaršie biblické spisy obsahujú minimum zázrakov (napr. v apoštolských listoch nie sú takmer žiadne), avšak čím neskoršie napísaný spis, tým je ich viac. V najstaršom Markovom evanjeliu je 8 podobenstiev, v neskoršom Matúšovom 23 a v Lukášovom dokonca 30. Očividne sa autori predbehovali, kto vymyslí viac.

Podľa všetkého to bol úplne obyčajný apokalyptický prorok, ktorý predpovedal koniec sveta a nastolenie kráľovstva na Zemi (a nie na nebi), čo sa malo odohrať ešte počas života jeho následovníkov. Len si vezmime ako príklad slová samého Ježiša, ktorý vo všetkých evanjeliách sľuboval svoj skorý druhý príchod. Rovnako v Matúšovi aj Marekovi sľubuje, že " Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane." Dodnes sa nestalo.

Celý život Ježiša, či už v kanonizovaných alebo v apokryfných evanjeliách, je zreteľne dotvorený počas ústneho predávania si príhôd a anekdot počas prvých desiatok rokov medzi gnostikmi a neskôr upravovaný podľa potrieb prvej kresťanskej cirkvi. Dokonca aj základné údaje ako dátum a okolnosti narodenia Ježiša sú podľa skutočných historických záznamov nie len že nepresné, ale aj neuskutočniteľné.

Niektorí historici (napríklad Dr. Richard Carrie) dokonca uvádzajú, že nakoľko neexistuje ŽIADEN dôkaz nezávislý od evanjelií o existencii Ježiša, je možné, že žiaden Ježiš dokonca ani neexistoval. Vezmime si to však takto - že neexistuje žiadna zmienka je fakt, že neexistoval Ježiš, je len dohad. Je dosť nepravdepodobné, že by neexistoval, avšak je výrazne nepravdepodobnejšie, že by robil zázraky a bol synom nadprirodzenej entity, ako to popisuje Biblia. Takže zvažujte skepticky a s rozumom - ja predkladám len názory biblických odborníkov, aby vyvážili jednostrannú propagandu cirkvi založenej na doktrínach a nie na faktoch.


Riadiť sa podľa Biblie? Určite nie!

Máte neposlušné deti? Len nech vás ani nenapadne riadiť sa pravidlami Biblie.

Viete aká je najčastejšia reakcia kresťana na takéto verše (spolu s kameňovaním za cudzoložstvo, za prácu počas sabatu či za to, že žena nie je pannou v deň svadby)? Že tieto pravidlá boli udané konkrétnym ľuďom v príslušnej dobe, kedy boli tieto sankcie pre spoločnosť bežné. A teraz sa nad tým trochu zamyslíme:

1. Kresťania tvrdia, že ateisti nemôžu byť morálni, lebo nedostali pravidlá od Boha, ktorý určuje absolútnu morálku. Ak však Boh mení svoje pravidlá ide o relatívne absolútnu alebo o absolútne relatívnu morálku? Prečo Boh mení pravidlá? A prečo ich ľudia (podľa pravých veriacich) meniť nesmú?

2. Neznamená to aj, že Boh nie je vševediaci, keď nevie určiť všeobecne platné morálne pravidlá? Prečo nevysvetlil ľuďom už v staroveku, že vlastnenie a bitie ostatných ľudí nie je správne? Ale aby sme nebrali Božie meno nadarmo vyzerá byť pre neho také dôležité, že to určil ako jedno z desiatich hlavných prikázaní.

3. Ak sa mohli upraviť morálne pravidlá kvôli zmene spoločnosti (aj keď tá sa predsa mení práve morálnymi pravidlami), prečo trvajú kresťania stále vehementne na tom, že Boh určite nemá rád homosexuálov, predmanželský sex, interupcie, antikoncepciu či inú sexuálnu poholu než misionársku? Možno je to určené len Izraelitom v ich dobe - veď to je to, čo tvrdia. Nezdá sa im, že je to veľmi priehľadné vyberanie si hodiaceho sa (cherry picking)?

4. Nová Zmluva neprepisuje tvrdenia Starého Zákona. Za prvé Ježiš pokračuje v podceňovaní žien či schvaľovaní otroctva a morálka v NZ sa zmenila asi ako obdobie, v ktorom bola písaná. Autorom už nie je človek doby železnej, ale človek konca staroveku. Za druhé, ak tvrdíte, že Boh v Novom Zákone je iný ako ten v Starom Zákone, znamená to, že nie je dokonalý a mení sa. Ako keby ste povedali, že vrahovi, čo zabil vaše prvé dve deti dáte teraz s radosťou do opatery vaše ďalšie deti, lebo veď sa zmenil a má ich rád. Ide stále o toho istého Boha, tú istú entitu - krvilačného, homofóbneho, genocídu páchajúceho stvoriteľa sveta. SZ je pevnou súčasťou Biblie, ktorú CELÚ kresťania prijali za sväté písmo!!!

Dnešná kresťanská morálka (rovnako ako moslimská) je len alibistickým výberom toho, čo sa hodí. Navyše štýlom a obsahom jednoznačne poukazuje na to, že bola pôvodne vytvorená človekom doby železnej a v žiadnom bode neukazuje, že by to akýkoľvek človek tej doby nezvládol napísať.

Morálka od všemohúceho, vševediaceho a dokonalého tvorcu vesmíru by totiž vyzerala úplne ináč.


Sorry, no Biblia sa skladá z oboch zákonov a tak bola aj prijatá.

Ani kresťania nie sú jednotní v tom, čo z Biblie brať doslovne a čo ako alegóriu. Preto existujú tisíce kresťanských denominácií.

Katolíci berú oveľa väčšiu časť metaforicky, než protestanti. Protestanti sa často snažia držať ešte aj knihy Genezis doslovne, napriek megatonám vedeckých faktov, ktoré sú v priamom rozpore s ich výkladom vzniku sveta.

Ale aj katolíci vedia vehementne citovať verše zNového i Starého zákona, ak ide o porušovanie URČITÝCH Božích zákonov. Hlavne ak potrebujú nájsť opodstatnenie pre pochody a protesty proti "netradičným rodinám", interupciám, antikoncepcii, pornu na internete, iným náboženstvám, výučbe humanizmu na školách a podobne.

Ostatné verše však ignorujú a odvolávajú sa na to, že Starý zákon je zmluvou IBA medzi Izraelitmi a Bohom. Prečo potom tak intenzívne recitujú desatoro prikázaní? Ako vedia, že práve toto máme brať doslovne?! Veď takmer celý pentateuch (prvých 5 kníh Mojžišových) bol zvestovaných Mojžišovi priamo samotným Bohom (aj keď z vedeckého hľadiska je Mojžišove autorstvo sporné)!!!

Ešte pred pár storočiami boli ľudia argumentujúci proti doslovnému zneniu Biblických zjavení prenasledovaní a potlačovaní. V niektorých prípadoch väznení, mučení, či zabíjaní. Výklad kresťanstva, ktorý dnes katolíci zdieľajú by bol prednedávnom považovaný za kacírsky či heretický.

Postupom času sa z Biblie ako návodu na život vypúšťa viac a viac veršov a prikázaní. Nehovorím len o tých podstatných, ale aj o drobnostiach. Naše staré mamy nosili šatky na hlavách (podľa prvého listu Korinťanom: "Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje."). Takýchto nariadení, ktoré ešte naši prastarí rodičia poslušne dodržiavali je množstvo. Či už v jedení (postení), sexuálnom živote, rituáloch, riadení domácnosti - všetko sa mení a zvoľňuje.

Takže buď je Biblia nemenným a absolútnym Božím Slovom (prijatá ako celok SZ + NZ) a mala by sa dodržiavať doslova lebo je dokonalá ako samotný Boh, alebo je to obyčajná kniha, ktorá nemá žiadne opodstatnenie v riadení modernej spoločnosti, lebo nevieme určiť, čo je v nej sväté a čo svetské. Iba bežná mytologická literatúra vhodná na pochopenie kultúry života dávnoveku a našej histórie.


Pár myšlienok až sa Vám rozum zastaví

Noemova archa je jeden veľký mytologický príbeh z Biblie, ktorému však valná časť protestantských kresťanov ešte dodnes verí. Hľadajú dôkazy po veľkej potope a presviedčajú všetkých o skutočnosti tejto rozprávky.

Ale predsa aj scientológovia potrebujú niekoho, z koho by sa mohli smiať, no nie? Keby bol tento príbeh aspoň originálny. Ale ani to nie je. Príbeh o Noemovi je inšpirovaný napríklad indickým príbehom o Manuovi, sumerským príbehom o záchrane kráľa Ziusudru alebo akkadským príbehom o Atrachasísovi prípadne príbehom o Utanapištimovi, ktorého pred potopou spolu s celou rodinou a zvieratami každého druhu zachránil boh Ea (Enki). Najvyšší boh Enlil sa totiž rozhodol zničiť ľudstvo, lebo ho hlasitým krikom rušili pri oddychu.

Existuje nepreberné množstvo protiargumentov, na ktoré nevedia zástancovia pravdivosti tejto rozprávky skutočne odpovedať. Spomeniem iba malú hŕstku z mojich obľúbených:

- Ako sa dostali tučniaky z Antarktídy na územie Stredného východu či leňochody z južnej Ameriky?
- Ako prežili mikroorganizmy, baktérie a ďalšie vysoko nákazlivé a škodlivé vírusy, plesne či bacily spôsobujúce zákerné smrteľné choroby (syfilis, HIV, mor,..) jeden rok na lodi? Na kom z Noemovej rodiny hosťovali?
- Kde nabral Noe jedlo pre 8 ľudí, 50 000 druhov zvierat a milióny druhov hmyzu v pároch na plavbu dlhú jeden rok? Len také slony skonzumujú za rok v priemere 55 ton stravy a vypijú vyše 300 litrov vody denne. A to je len jeden jediný druh. Lev zje za rok takmer 2 tony mäsa. Upratovať tony výkalov by asi tiež nikto nechcel. 
- Na ventiláciu celej Noemovej archy mal Noe vyrezať jediné štvorcové okno s rozmerom 50 x 50 cm (jeden lakeť). Čože?
- Hladina vody počas potopy pokryla všetky vrcholky hôr pod šírim nebom. Prekryla ich o pätnásť lakťov, tada aj Mont Everest. Dážď trval 40 dní a voda ovládala potom zem ešte 150 dni. Odkiaľ sa nabralo toľko vody a akam sa podela po "rozfúkaní vetrom"?
- Čo produkovalo kyslík celý rok plavby, keď boli všetky rastliny schopné fotosyntézy potopené pod hladinou, ktorá pokryla kompletne celý povrch zeme?
- Čo sa stalo sladkovodným rybám Biblia tiež nevysvetľuje. Tie nalodené neboli.
- Čo jedli tieto živočíchy potom, keď sa vylodili? Nie len bylinožravé, ale aj mäsožravé.
- Ako je možné, že čiste podľa Biblických poznatkov (prudko popierajúcich vedecké poznatky) existovala 150 rokov po potope, ktorú prežila jediná rodina, celá civilizácia, ktorá dokázala postaviť Babylonskú vežu?
- Ako je možné, že máme záznamy a dôkazy výskytu rôznych civilizácií žijúcich v období veľkej potopy na rôznych územiach sveta, ktoré nespomínajú, žeby ich to zasiahlo alebo žeby o tom čokoľvek vedeli.
- Kam sa zmestili dva dinosaury - druh Argentinosaurus so svojimi 70 tonami a 30 metrami? A čo ostatné dinosaury. Veď podľa múzea kreacionistov sa detičky hrali s dinosaurími mláďatami na piesočku.


Starý zákon je proste starý, preto je tu nový a novší a ešte novší.

V skratke pár viet k evolúcii židovského monoteistického náboženstva.

Už samotný Judaizmus prebral množstvo príbehov, bájok a eposov z pohanských náboženstiev - od Sumerov, Mezopotámcov, Egypťanov či Babylončanov a takmer doslova, či s malými úpravami (často sa premenil len božský panteón na jediného Boha) ich použil v príbehoch Pentateuchu (prvej časti židovskej Biblie). Vzorovým príkladom je príbeh o Gilgamešovi, či značná časť príbehu o raji. Toto plagiátorstvo bolo objavené až po dešifrovaní Sumerského klinového písma.

Túto židovskú Bibliu si neskôr privlastnila novovznikajúca kresťanská sekta, ktorá potrebovala k svojmu príbehu (taktiež s príbehmi inšpirovanými z iných kultúr a náboženstiev, akým je napríklad aj narodenie z panny) istú hodnovernosť a tak napasovala príbehy Nového zákona na proroctvá židovského národa. Tým získavala do sekty niektorých židov. Svoju časť Nového zákona teda pridala k Starému zákonu (viac-menej Židovskej Biblii) a nazvala ju Svätou Bibliou. Niektorí to dodnes ľutujú, lebo sa trápia s výhovorkami ohľadne Hospodinovej krutosti.

Arabi však neboli spokojní s touto interpretáciou a chceli proroctvo, ktoré by sa viac dotýkalo ich arabského národa a preto im Mohammed napasoval jedno podľa ich gusta a odletel na okrídlenom koňovi na nebesia. Abrahám, otec židovského národa je v ňom uznávanou celebritou. Ježiš v ňom samozrejme vystupuje tiež, no iba ako predošlý prorok. Kresťania totiž nepochopili jeho proroctvo a pretvorili si ho na samotného Boha.

V 19. storočí sa akosi málilo niektorým Američanom a príbehy zo vzdialených krajín stredného východu im boli akosi príliš vzdialené. Tak sa Jozef Smith rozhodol, že za pomoci špeciálnych google-translator okuliarov preloží staroveké nápisy písané reformovanou Egyptčinou na zlatých doskách, ktoré mu dal samotný archaniel a tým privedie stratené a jediné správne Ježišove posolstvo naspäť medzi ľudí. A čo by to bol za hit, keby sa v ňom hlavná postava neobjavila po zmrtvýchvstaní aj na kus reči v samotnej Amerike.

Na konci 19. storočia prišiel Bahá'u'lláh na to, ako spojiť všetky náboženstvá a vybrať si z nich len to pekné. Všetci proroci od Abraháma, cez Mojžiša, Budhu, Krišnu, Ježiša, Mohameda a nakoniec aj Bába a Bahá'u'lláha sú poslovia toho istého Boha, no akosi svoje posolstvo nepochopili správne alebo ho ľudia časom proste pozmenili. Hlavným cieľom bahajského náboženstva (druhého plošne najrozšírenejšieho na svete) je jednota celého ľudstva - to, čo kresťania a moslimovia akosi zanedbali.

Na výber máme množstvo posolstiev, už len si vybrať to "správne". Podľa prístupu kresťanov, by sme mali vyberať novšie, lebo to novšie prepisuje to staré. Ale ako zistiť, či je to nové aj to správne? Prípadne si počkajme pár rokov na novšie, ešte správnejšie a lepšie.


To pravé a dôležité ponaučenie od Boha

Najabsurdnejšie na tom je predsa len to, že PRÁVE TOTO je tá dôležitá správa, ktorú nám po svedomitom zvážení chcel všemohúci a vševediaci Boh zanechať v jeho jedinom knižnom diele, ktoré odkázal svetu a svojim deťom.

Nepovedal nám nič o mikrobiológii a prevencii pred chorobami, nepovedal nám nič o vyššej matematike, ktorá by posunula naše poznanie dopredu, neodkázal nám nič o možnostiach pokročilej komunikácie, či využití rôznych zdrojov energií na zjednodušenie práce a života.

Dôležitejšie určite bolo nám odkázať, ako správne trestať svojich otrokov, za koľko predať svoju dcéru či akým spôsobom zabitia odplatiť tých, čo pracujú počas sabatu.

Veľmi múdry to Hospodin, náš pán. Velebme ho a ceňme si, že ho máme - bez neho by sme na vhodné tresty za inoverstvo či cudzoložstvo určite neprišli. Veľmi nám to v priebehu histórie pomohlo pri budovaní tej správnej spoločnosti.


Dôkaz sa skrýva v svätej knihe

Čo Vám často povedia kresťania, keď sa ich opýtate, kde majú dôkaz, že Boh existuje?


No predsa, že to stojí v Biblii a hneď Vám k tomu zarecitujú niektorý z "dôkazov", ako napríklad:


Jhn1:1-3 "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje."

Heb11:6 "Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú."

Heb3:4 "Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh."

Psa192-4: "Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas."Tomuto argumentačnému klamu sa hovorí aj logický či bludný kruh. Skátene: Biblia je pravdivá, lebo je Božím slovom a to veľmi dobre vieme, lebo sa to píše v Biblii.Kde je ešte problém okrem tejto základnej logickej chyby? No predsa v tom, že táto "argumentácia" sa dá rovnako použiť na väčšinu svätých kníh.


Čo napríklad taký Korán? V ňom sa tiež píše, že je inšpirovaný Bohom a že je dokonale pravdivý. Alebo Kniha Mormonova. Tiež je inšpirovaná Bohom a skutočne pravdivá. Aj bahajská Kitáb-i-Aqdas ako jediná pravda o existencii Boha.Sikhtska svätá kniha Guru Granth Sahib je dokonca prevtelením posledného gurua a kvôli jej dokonalosti a pravdivosti sa k nej náležite správajú. Nie len že sa jej klaňajú, no nikdy sa k nej neobracajú chrbtom, v jej prítomnosti sa vyzúvajú, prikrývajú si hlavu a navyše ju na večer ukladajú do postele a ráno odkrývajú.Ktorá kniha je teda DÔKAZOM existencie boha? A ktorého? Prečo by Biblia mala byť práve tým skutočným zvestovaním o Bohu?


Že Biblia je najstaršia a teda pôvodna? Nie. Bhagavad-gíta je staršia a tiež rozpráva o Bohoch a jedinej pravde. 

Nie je ani pôvodná ako dobre vieme. Príbehy sú ukradnuté z iných náboženstiev a kultúr. 
Dokonca Biblia nie je ani posledným zvestovaním o Bohu. Korán či Kitáb-i-Aqdas sú novšie a teda podľa ich učení aj aktuálnejšie. Že prorokuje budúcnosť? No asi tak ako astrológia, či iné sväté knihy. 


A celkovo historická či faktografická presnosť údajov v Biblii (aj keď si odmyslíme všetky verše s detinskými zázrakmi) je extrémne mizerná a vo veľa prípadoch preukázateľne klamlivá.Takže verše z Biblie sú asi tak hodnotné, ako verše z hrdinských eposov Ilias a Odyssea, ktoré vznikli skôr než Starý zákon. Aj príbeh o obliehaní Tróje je zaujímavejší. Biblia je historická kniha, ktorá nanajvýš vypovedá príbeh o starovekej spoločnosti, jej kultúre a pohľade na svet v tej dobe.
Dôkaz Bibliou nemôže byť akceptovaný z rôznych dôvodov. Ono celkovo spojenie termínov "dôkaz" a "Biblia" akosi nejde dohromady.


Poznáte príbeh o cudzoložnici? Tak na neho zabudnite!

Jedna z najznámejších pasáži Nového Zákona, tzv. Pericope Adulterae (Príbeh o cudzoložnici - Ján 7:53 - 8:11) nie je pôvodná. Vysoko pravdepodobne ju do dnešného znenia Jánovho evanjelia dopísali až v neskoršom období neznámi editori.

Je to príbeh o tom, ako farizeji priniesli pred Ježiša pristihnutú cudzoložnicu a podľa Mojžišovho zákona ju chceli ukameňovať. Ak by Ježiš trest povolil, prišiel by o svoju dobrácku povesť, no ak by trestu bránil, postavil by sa proti Božiemu prikázaniu. Tak to vyriešil tak ježiškovsky a nechal ľudí ju ukameňovať v prípade, že sami nikdy nezhrešili. Nikto však nebol bez viny. Ovca ostala celá i vlk sýty. Farizeji teda v tichosti opustili chrám a Ježiš ostal s cudzoložnicou, ktorej odporúčal už ďalej nehrešiť.

Zo zachovaných gréckych rukopisov takmer 1500 túto pasáž síce obsahuje, no 267 ju nezmieňuje vôbec. A medzi tých 267 sa radia väčšinou tie najstaršie a najdôležitejšie spisy. Patria k nim aj Sinajský a Vatikánsky kódex - tie najvýznamnejšie kódexy, ktoré dnes máme. Najstarší kódex, ktorý už obsahuje túto pasáž je Bezov kódex až z 5. storočia. V niektorých verziách gréckych rukopisov sa našiel tento príbeh na rôznych iných miestach. Dodatoční autori sa ju snažili všemožne napasovať do kontextu rôznych príbehov. Nikde však nepadla dokonale a zakaždým očividne rozbíja náväznosť a štýl, ktorým je písaný zvyšok evanjelia. Občas má aj pozmenené znenie.

Prípad Pericope Adulterae (PA) nie je ojedinelý. Mnoho veriacich (hlavne protestantov) vyžaduje odobratie PA spolu s časťou evanjelia podľa Marka 16:9-20 zo súčasnej Biblie. V prípade Marka je dôvod rovnaký - pasáž bola očividne pridaná dodatočne. Obe sa však nachádzajú vo väčšine dnešných anglických prekladov a tiež v šiestich Slovenských prekladoch (Botekov, Roháčov, evanjelický, ekumenický, katolícky, rómsky). Okrem týchto veršov je rovnako pochybných a nepôvodných aj niekoľko ďalších dôležitých veršov. Napríklad o trojjedinečnosti (1 Jan 5: 7-8 ), či o delení chleba a vína na Ježišovu pamiatku (Luk 22: 17-20).

Výhovorkou niektorých kresťanov otvorene pripúšťajúcich pridanie tejto pasáže do evanjelia, ale bojujúcich za zachovanie v Biblii je tvrdenie, že svätý duch možno neskôr oslovil ďalšieho autora, aby dodal tento odsek do písma. Úžasné, no nie?

Už som tu publikoval množstvo rôznych argumentov poukazujúcich na nedôveryhodnosť Nového Zákona (politicky motivovaný pôvod kánonu, protirečenia, žiadne mimobiblické zdroje, plagiátorstvo, zastaralá morálka,...). Tento dôkaz dodatočného dopisovania a upravovania Nového Zákona je len ďalším malým klinčekom do rakvy s menovkou "dôveryhodnosť Biblie". Biblia nie je ani pôvodná, ani konzistentná, ani morálna, ani fakticky presná - a už vôbec nie pravdivá či dokonca inšpirovaná dokonalou bytosťou.

Keďže Nový zákon bol spísaný až desiatky rokov po smrti Ježiša vzdelanými anonymnými gréckymi autormi a aj tak sa dodatočne výrazne upravoval, tak akú dôveru môžeme vložiť do presnosti ústneho predávania príbehov prvé DESIATKY rokov po smrti Ježiša medzi nevzdelaným a poverčivým národom?!

Na záver sa ešte vrátim k PA mojou obľúbenou anekdotou od Barta Ehrmana (uznávaného odborníka na Novozákonné evanjeliá):

"Existuje aj jeden nestratený variant rukopisu, v ktorom vraví Ježiš štandardne ´Ten z vás, kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom´. No zrazu z davu vyletí kameň a rozdrbe cudzoložnici hlavu. Ježiš sa otočí a vraví nazlostene ´Mami, ty ma vieš niekedy naozaj riadne zotrieť.´" ;-)