Biblia skepticky
To, čo Vám pán farár neprečíta

Úryvky z Biblie bez komentára

Určite poznáte nezabudnuteľné a krásne verše z Biblie, ktoré Vám pán farár dookola pripomína na nedeľnej omši ako napríklad "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach." (Matúš 5) alebo "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." (Ján 8) či dokonca "I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou." (Žalm 23).
Avšak verše, ktoré znevažujú postavenie žien, diskriminujú homosexuálov, ospravedlňujú otrokárstvo a dávajú pokyny ako nakladať s ľuďmi vo vlastníctve, sú až nechutne obscénne, sú historický nepresné či z vedeckého hľadiska absurdné, podporujú nepatričné tresty ako napríklad ukameňovanie za cudzoložstvo či zabitie za prácu v sobotu a veľa iných, sú spomínané veľmi málo a na nedeľnej omši sa o nich nikto ani len jazykom nepotkne. Deťom o nich na hodinách náboženstva takisto nikto nerozpráva.
Stačí sa totiž spoliehať na to, že valná väčšina kresťanov (hlavne katolíkov) nikdy celú Bibliu nečítala.
V tejto sekcii si môžete prezrieť súbor zaujímavých výrokov a veršov z knihy, ktorá je prehlasovaná za nespochybniteľné a nemenné Božie slovo. Komentár potrebný nie je.

Genesis 6

Predpoveď o potope

6 Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. 7 Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. 8 Ale Noach našiel u Hospodina milosť.


Genesis 19

Podvrátenie Sodomy. Lot vyslobodený.

5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" 6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7 a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! 8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"

Lótove dcéry

30 Potom Lót s oboma dcérami odišiel z Coaru a usadil sa na pohorí. Bál sa zostať v Coare. Býval so svojimi dvoma dcérami v jaskyni. 31 Staršia z nich povedala mladšej: Náš otec je starý a nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. 32 Opojme teda otca vínom a spime s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. 33 V tú noc dali sa otcovi napiť vína. Potom vošla k nemu staršia a spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla ani kedy odišla. 34 Na druhý deň zas povedala staršia mladšej: Pozri, včera som s otcom spala ja. Dáme mu aj v túto noc napiť sa vína. Ľahneš si ty a vyspíš sa s ním, aby sme získali od neho potomstvo. 35 Dali sa teda aj tejto noci otcovi napiť vína. Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním. On však ani teraz nezbadal, kedy si k nemu ľahla a kedy odišla. 36 Tak počali obe Lótove dcéry od svojho otca. 


Genezis 30

Jákob a Lában

37 Tu si Jákob nabral čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty, čiastočne ich odkôrnil a prúžky sa zaskveli belosťou. 38 Takto odkôrnené prúty potom vložil do napájadiel, kam sa vlievala voda, aby ich stáda mali pred sebou, keď prichádzali piť. Vtedy sa totiž párili. 39 Tak sa stávalo, že keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali pruhované, škvrnité a strakaté jahňatá.


Genezis38

Júda a Támar

7 Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. 8 Potom povedal Júda Onánovi: Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. 9 Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. 10 Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil...

15 Júda ju zbadal a pokladal ju za neviestku, lebo mala zahalenú tvár. 16 Zabočil k nej na tú cestu a povedal: "Dovoľ, aby som šiel s tebou!" Nevedel, že je to jeho nevesta. Ale ona sa pýtala: "Čo mi dáš, ak pôjdeš so mnou?" 17 On odpovedal: "Pošlem ti kozľa zo stáda." Ale ona pokračovala: "Áno, ak mi dáš zálohu, kým mi ho pošleš!" 18 Opýtal sa: "Akú zálohu ti mám dať?" Ona odpovedala: "Svoju pečať so šnúrou a palicu, čo máš v ruke." Dal jej to, šiel s ňou a ona od neho počala.

24 Asi o tri mesiace oznámili Júdovi: "Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom toho počala." Tu Júda rozkázal: "Vyveďte ju von a upáľte ju zaživa." 25 Keď ju vyvádzali von, odkázala svojmu svokrovi: "Počala som od toho muža, ktorému toto patrí." Povedala: "Pozri, čia je táto pečať, táto šnúra a táto palica." 26 Júda si ich pozrel a povedal: "Ona je spravodlivejšia ako ja a ja som jej skutočne nedal svojho syna Šelu." Ďalej sa však s ňou už nestýkal. 27 Keď nadišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že mala v lone dvojčatá. 28 Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku, pôrodná baba ju chytila a priviazala na rúčku červenú niť a povedala: "Tento vyšiel prvý." 29 Ale keď si ten stiahol ruku späť, vyšiel jeho brat. Tu povedala: "Ty si si urobil poriadnu trhlinu!" A dali mu meno Perec. 30 Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť, tomu dali meno Zerach.


Exodus 12

Veľkonočný baránok

12 V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené, od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin. 13 Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. 14 Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od prvého do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude odstránený z Izraela.  

29 Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka. 

 

Exodus 21

Predpisy o otrokoch

2 Ak si kúpiš hebrejského otroka, nech ti slúži šesť rokov a v siedmom roku odíde bezplatne slobodný. 3 Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol už ženatý, odíde s ním aj jeho žena. 4 Ak mu však pán dal ženu a ona mu porodila synov a dcéry, žena aj s deťmi patria pánovi a len on sám odíde. 5 Ak však otrok vyhlási: "Milujem svojho pána, svoju manželku a svoje deti a neodídem na slobodu," 6 jeho pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho pán mu šidlom prepichne ucho. A bude jeho otrokom naveky. 7 Ak niekto predá svoju dcéru za nevoľnicu, ona neodíde, ako odchádzajú otrokyne.

Ochrana ľudského života

20 Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta. 21 Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom.


Exodus 31

Sobotný deň odpočinku

12 Hospodin povedal Mojžišovi: 13 Toto oznám Izraelitom: Zachovávajte moje dni sobotného odpočinku. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, Hospodin, vás posväcujem. 14 Zachovávajte deň sobotného odpočinku! Nech vám je svätý! Kto ho znesvätí, musí zomrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. 15 Šesť dní budete pracovať, ale siedmy deň je deň slávenia sobotného odpočinku, svätý deň Hospodina. Každý, kto by v deň sobotného odpočinku pracoval, musí zomrieť! 16 Nech Izraeliti zachovávajú deň sobotného odpočinku a dodržiavajú ho vo všetkých pokoleniach ako večnú zmluvu. 17 To je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebo a zem, ale v siedmy deň odpočíval a oddychoval.


Exodus 32

Zlaté teľa

26 Mojžiš sa postavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hospodina, ku mne! Okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci. 27 On im povedal: Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Nech si každý pripáše meč na bedrá. Prejdite po tábore od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. 28 Léviovci urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov.  


Levitikus 11

Čisté a nečisté zvieratá

2 Povedzte Izraelitom: Zo všetkých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy: 3 všetky, čo majú rozdelené kopytá, kopytá rozdvojené štrbinou a prežúvajú, smiete jesť. 4 Z prežúvavcov a tých, čo majú rozdvojené kopytá, sa nesmie jesť: ťava, ktorá hoci prežúva, no nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá; 5 daman, ktorý síce prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý; 6 zajac, ktorý tiež prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý; 7 ošípaná, ktorá síce má paprčky rozdvojené úplne, ale neprežúva, bude pre vás nečistá. 8 Z ich mäsa nesmiete jesť, ich zdochliny sa nedotýkajte; budú pre vás nečisté.

Vodné živočíchy

9 Zo všetkého, čo žije vo vode, smiete jesť toto: všetko vo vode, v moriach a v potokoch, čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. 10 Všetko, čo je v moriach a v potokoch, ale nemá plutvy ani šupiny, nech je to už čokoľvek, čo sa hmýri vo vode, akýkoľvek vodný živočích, bude pre vás ohavnosťou.


Levitikus 12 

Očisťovanie rodičky 

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Povedz Izraelitom: Ak žena počne a porodí chlapca, bude nečistá sedem dní ako v dňoch svojej mesačnej nečistoty. 3 Na ôsmy deň sa má obrezať chlapcova predkožka. 4 Matka potom zostane doma ešte tridsaťtri dní, aby sa očistila od krvácania. Nedotkne sa ničoho svätého a nevojde do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. 5 Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako pri svojej mesačnej nečistote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od krvácania. 6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, privedie kňazovi ku vchodu do stanu stretávania jednoročného baránka na spaľovanú obetu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. 


Levitikus 18

Výzva na mravný život

22 Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť. 23 Nesmieš obcovať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvrnil. Ani žena sa nesmie postaviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je hanebnosť.


Levitikus 19

Svätosť

16 Nesprávaj sa medzi svojím ľudom ako ohovárač ani sa nedožaduj preliatia krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin.

20 Keby niekto súložil so ženou, ktorá ako otrokyňa patrí inému mužovi, no nebola ešte vykúpená ani prepustená na slobodu, obaja budú potrestaní, ale nebudú usmrtení, lebo ona nebola slobodná

26 Nič nebudete jesť s krvou, nebudete veštiť ani čarovať. 27 Nepodstrihujte si vlasy dookola, nezohyzďujte si okraje brady. 28 Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin.

30 Zachovávajte moje dni sobotného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. 31 Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na veštcov. Nevyhľadávajte ich, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh.

35 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde ani v mierach dĺžky, váhy či objemu. 36 Zadovážte si presnú váhu, presné závažie, presnú efu, presný hín. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta.


Levitikus 21

Svätosť kňažstva

9 Keď sa dcéra niektorého kňaza znesvätí smilstvom, znesvätí svojho otca. Nech je upálená.

17 Povedz Áronovi: Keby mal niekto v pokoleniach tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten nesmie prinášať pokrm svojho Boha. 18 Túto službu nesmie konať ten, kto má nejakú telesnú chybu; nikto slepý alebo chromý, alebo so znetvorenou tvárou či s niektorým zle vyvinutým údom, 19 alebo človek so zlomenou nohou, alebo zlomenou rukou, 20 alebo človek hrbatý, zakrpatený, s beľmom na oku, človek postihnutý svrabom či lišajom, alebo s rozdrveným semenníkom. 21 Nikto z potomstva kňaza Árona, ktorý má nejakú telesnú chybu, nesmie prinášať ohňovú obetu Hospodinovi. Keďže má telesnú chybu, nesmie prinášať pokrm svojho Boha. 22 Môže však požívať pokrm svojho Boha z veľsvätých a svätých darov. 23 Pre svoju telesnú chybu však nesmie pristúpiť k opone ani k oltáru, lebo by znesvätil moju svätyňu, pretože ja som Hospodin, ich Posvätiteľ.


Levitikus 24

Tresty: Ukameňovanie za bohorúhačstvo

13 A Pán nariadil Mojžišovi: 14 "Rúhača daj vyviesť z tábora a všetci, čo ho počuli, položia na jeho hlavu ruky a všetok ľud ho ukameňuje. 15 Izraelitom však nariadiš: Každý, kto bude kliať svojmu Bohu, uvalí na seba hriech. 16 Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť: všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje; tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať Pánovo meno.


Levitikus 25

Pomoc chudobným Izraelitom

44 Otrok a otrokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte otroka a otrokyňu. 45 Môžete si ich kupovať aj z detí prisťahovalcov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzinci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlastníctvom. 46 Smiete ich ako dedičstvo odkázať aj svojim potomkom, smiete ich mať v trvalom vlastníctve a používať ako otrokov. Svojich bratov Izraelitov však nikto nesmie utláčať.


Levitikus 26

Kliatby

27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér.


Levitikus 27 

Náhrada za sľuby

1 Hospodin oslovil Mojžiša: 2 Povedz Izraelitom toto: Kto zvláštnym sľubom zasvätí Hospodinovi osoby, tie ohodnotíš takto: 3 Muža od dvadsať do šesťdesiat rokov ohodnoť na päťdesiat šeklov striebra podľa váhy šekla svätyne. 4 Ak je to žena, ohodnoť ju na tridsať šeklov. 5 Ak ide o vek od päť do dvadsať rokov, muža ohodnoť na dvadsať šeklov, ženu na desať šeklov. 6 Ak ide o mesačné až päťročné dieťa, chlapca oceň na päť šeklov a dievča na tri šekle striebra. 7 Ak ide o osobu šesťdesiatročnú a staršiu, muža oceň na pätnásť šeklov a ženu na desať šeklov. 


Numeri 15

Trest za porušenie soboty

32 Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. 34 Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. 35 Hospodin povedal Mojžišovi: Ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. 36 Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.


Numeri 16

Potrestanie ľudu, ktorí šomral za smrť Koreho (iba v katolíckej a roháčovej verzii Biblie)

41 Na druhý deň celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi: "Vy ste zabili Pánov ľud!" 42 Keď sa ľud búril proti Mojžišovi a Áronovi, oni sa utiahli do stánku zjavenia, tu ich zakryl oblak a zjavila sa Pánova sláva! 43 Keď Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia, 44 Pán povedal Mojžišovi: 45 "Odíďte od tohoto ľudu, lebo ja ho okamžite zničím!" ... 49 Tých, čo zahynuli na mor, bolo štrnásťtisícsedemsto, okrem tých, ktorí zahynuli pre Koreho.


Numeri 21

Bronzový had

6 Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. 7 Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud. 8 Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. 9 Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrď. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive.


Numeri 22

Bileámova oslica

27 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. 28 Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? 29 Bileám jej odvetil: Svojvoľne si si počínala voči mne. Keby som mal poruke meč, hneď by som ťa zabil. 30 Oslica mu odpovedala: Či nie som tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto? On odpovedal: Nie. 


Numeri 31

Vojna s Midjánčanmi

7 Vydali sa teda do boja proti Midjánčanom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a usmrtili všetkých mužov. 8 Medzi zabitými boli aj midjánski králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, spolu päť midjánskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra. 9 Izraeliti odviedli do zajatia midjánske ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. 10 Vypálili im všetky mestá, ktoré obývali, ako aj všetky stanové tábory.

14 Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska - tisícnikov a stotníkov -, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. 15 Mojžiš im vyčítal: Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma. 17 Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním. 18 No dievčatá, ktoré nepoznali muža, ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba.

Rozdelenie koristi

31 Mojžiš a kňaz Eleazár vykonali, čo Hospodin prikázal Mojžišovi. 32 Z ulúpenej koristi zostalo bojovníkom toto: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34 a šesťdesiatjedentisíc oslov. 35 Počet zajatých žien, ktoré nepoznali muža a neobcovali s ním, bol spolu tridsaťdvatisíc.


Deuteronómium 13

Výstraha pred falošnými prorokmi

7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlastná manželka, či tvoj najmilší priateľ tajne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom - bohom, ktorých si nepoznal ty ani tvoji otcovia, 8 bohom okolitých národov tebe blízkych alebo vzdialených od jedného konca zeme až po jej druhý koniec -, 9 nepodvoľ sa mu ani ho nepočúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať. 10 Musíš ho zabiť. Prvý zdvihneš ruky, aby si ho usmrtil a potom sa zdvihnú ruky všetkého ľudu. 11 Ukameňuješ ho, pretože ťa chcel odviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 12 Keď sa to dopočujú všetci Izraeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už nestane. 13 Keby si sa dopočul, že sa v niektorom meste, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, povráva, 14 že spomedzi vás vyšli naničhodníci a zvádzajú obyvateľov mesta rečami: Poďme slúžiť iným bohom - bohom, ktorých nepoznáte -, 15 dôkladne vyšetri, preskúmaj a popýtaj sa. Ak by sa dokázalo, že táto ohavnosť bola medzi vami spáchaná, 16 musíš mečom pobiť obyvateľov toho mesta a ostrím meča vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je v ňom, aj na dobytku. 17 Všetku korisť z neho zhromaždi na námestí a mesto aj korisť z neho spáľ ako celostnú obetu pre Hospodina, tvojho Boha.


Deuteronómium 20

Dobývanie miest

10 Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si ho dobyl, ponúkni mu mier. 11 Ak s mierom súhlasí a otvorí ti brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, bude konať nútené práce a slúžiť ti. 12 Ak s tvojím mierovým návrhom nesúhlasí a pustí sa s tebou do boja, obľahni ho. 13 Keď ti ho Hospodin, tvoj Boh, vydá do rúk, všetko mužské v ňom pozabíjaj mečom. 14 Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich nepriateľoch, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. 15 Podobne urob aj ostatným mestám, ktoré sú od teba veľmi vzdialené a nepatria k mestám miestnych národov. 16 V mestách týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva, nenecháš nažive nič, čo dýcha. ... 19 Ak budeš niektoré mesto obliehať dlhší čas a zmocníš sa ho, neznič jeho stromy a nevytínaj ich sekerou; veď z nich budeš jesť. Preto ich nevyrubuj! Je azda ovocný strom človekom, aby si ho obliehal? 20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovocné, môžeš ničiť a rúbať...  


Deuteronómium 21

Manželstvo so zajatkyňou

10 Keď odídeš do boja proti svojim nepriateľom a Hospodin, tvoj Boh, ti ich vydá do rúk, odvedieš si z nich zajatcov 11 Keď uzrieš medzi zajatcami ženu krásnej postavy a obľúbiš si ju, môžeš si ju vziať za ženu. 12 Potom ju uvedieš do svojho domu. Ona si oholí hlavu a ostrihá si nechty, 13 vyzlečie si šaty, v ktorých bola zajatá, a bude bývať v tvojom dome. Celý mesiac bude oplakávať svojho otca a svoju matku. Potom smieš k nej vojsť, staneš sa jej manželom a ona bude tvojou ženou. 14 Ak sa ti potom znepáči, prepustíš ju a bude voľná. Nesmieš ju predať za peniaze ani hrubo s ňou zaobchádzať, lebo si ju ponížil.

Neposlušný syn

18 Ak má niekto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý neposlúcha svojho otca ani svoju matku a nedbá na ich napomínanie, 19 jeho otec a matka nech ho chytia, privedú k starším mesta k miestnej bráne 20 a povedia im: Tento náš syn je vzdorovitý a zanovitý, neposlúcha nás, je zhýralec a pijan. 21 Potom nech ho všetci muži mesta ukameňujú. Jeho smrťou odstrániš zlo zo svojho stredu. Nech to počuje celý Izrael a bojí sa.


Deuteronómium 22

Nespravodlivé obvinenie manželky

20 Keby však chýr o mladej žene bol pravdivý a nenašiel by sa dôkaz jej panenstva, 21 vyvedú ju ku vchodu otcovho domu a muži mesta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli dopustila nehanebnosti tým, že v otcovskom dome smilnila. Tak odstrániš zlo spomedzi seba.

Cudzoložstvo a smilstvo

22 Keby pristihli muža pri súloži s vydatou ženou, nech zomrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak odstrániš zlo z Izraela. 23 Keby bola deva, panna, zasnúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou, 24 obidvoch vyveďte k bráne mesta a ukameňujte; devu preto, že nevolala v meste o pomoc a muža preto, že zneuctil snúbenicu svojho blížneho. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. 25 Keby stretol muž zasnúbenú devu na poli a násilne by sa jej zmocnil a súložil by s ňou, zomrie len muž, ktorý s ňou súložil. 26 Deve neurob nič. Ona sa nedopustila hriechu, pre ktorý by mala byť potrestaná smrťou. V tomto prípade je to tak, ako keď niekto prepadne svojho blížneho a zavraždí ho. 27 Stretol ju totiž na poli a zasnúbená deva aj kričala, ale nebolo nikoho, kto by jej pomohol. 28 Keby muž stretol devu, pannu, ktorá nebola zasnúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pristihli by ich, 29 muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.


Deuteronómium 23

Osoby vylúčené z Hospodinovho zhromaždenia

2 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde nik, kto má rozmliaždený semenník alebo odrezaný pohlavný úd. 3 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde miešanec a nevojde ta ani jeho desiate pokolenie.

Čistota v tábore

13 Za táborom budeš mať miesto, kde budeš vykonávať telesnú potrebu. 14 Vo svojom náradí budeš mať lopatku a prv než si vonku kvokneš, vykopeš ňou jamku a výkal zahrabeš.

Rozličné príkazy

25 Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce, ale nesmieš nič vziať do nádoby. 26 Keď pôjdeš obilným poľom svojho blížneho, smieš si rukou natrhať klasy, ale kosákom ich zožínať nesmieš.


Deuteronómium 25

4 Pri mlátení nedávaj volovi náhubok.

Dodatky

11 Ak sa medzi sebou pobijú dvaja muži, a ak žena jedného z nich chce vyslobodiť svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vystrie ruku a chytí ho za prirodzenie, 12 bez milosti jej odsekni ruku.


Jozua 6

Pád Jericha

19 Všetko striebro, zlato, bronzové a železné predmety sú zasvätené Hospodinovi. Dáte to k Hospodinovmu pokladu. 20 Ľud skríkol a vtedy zazneli aj trúby. Keď ľud počul zvuk trúb, spustil mohutný bojový pokrik a hradby sa zrútili. Ľud vstúpil do mesta, každý rovno vpred. Takto zaujali mesto. 21 Mečom vykonali hubiacu kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i ženách, na mladých i starých, na dobytku, ovciach i osloch.  


Kniha sudcov 11

Jefteho sľub

30 Jefte zložil pred Hospodinom tento sľub: Ak mi naozaj vydáš Ammónčanov do rúk 31 a ja sa od nich bez ujmy vrátim, potom ktokoľvek mi z dvier môjho domu vyjde v ústrety, bude patriť Hospodinovi ako spaľovaná obeta. 32 Jefte sa potom pustil do boja proti Ammónčanom a Hospodin mu ich vydal do rúk. 33 Spôsobil veľkú porážku dvadsiatim mestám od Aroéru po cestu, ktorou sa vchádza do Minnítu, až po Abél-Keramím. Tak boli Ammónčania pokorení pred Izraelitmi. 34 Keď prichádzal Jefte do Micpy k svojmu domu, vyšla mu v ústrety jeho dcéra a tancovala za zvuku tamburíny. Bolo to jeho jediné dieťa; okrem nej nemal ani syna, ani dcéru. 35 Len čo ju uvidel, roztrhol si rúcho a zvolal: Ach, dcéra moja, hlboko si ma zarmútila. Uvrhla si ma do nešťastia. Dal som sľub Hospodinovi a nemôžem ho zrušiť. 36 Ona mu odvetila: Otče môj, keď si dal Hospodinovi sľub, splň ho, veď Hospodin ti umožnil vypomstiť sa tvojim nepriateľom Ammónčanom. 37 Potom otcovi povedala: Ušetri ma, dopraj mi ešte dva mesiace. Odídem do hôr s priateľkami oplakávať svoje panenstvo. 38 On jej povedal: Choď. Prepustil ju na dva mesiace. Odišla teda so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panenstvo. 39 Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub splnil. Ona muža nepoznala.


Kniha sudcov 19

Zločin mužov z Gibey

22 Keď už boli v dobrej nálade, naničhodníci z mesta obkľúčili dom, silno búchali na dvere a kričali na starca, pána domu: "Vyveď toho muža, ktorý prišiel k tebe, aby sme ho poznali!" 23 Vtedy pán domu vyšiel k nim a povedal im: "Nie, bratia moji, prosím vás, nepáchajte zločin! Tento človek je môj hosť, nesmiete spáchať takúto nehanebnosť! 24 Tu je moja dcéra, panna, tú vám vyvediem. Môžete ju zneuctiť, robiť s ňou, čo sa vám páči, ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť takej nehanebnosti." 25 Ale tí muži ho nechceli ani počúvať. Vtedy ten človek vzal svoju vedľajšiu ženu a vyviedol im ju von. Oni ju poznali a ukájali na nej svoje chúťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe rannej zory. 26 Nadránom sa tá žena dovliekla naspäť, zrútila sa pred vchodom do domu toho človeka, u ktorého bol jej muž, a zostala tam ležať až do bieleho rána. 27 Ráno jej muž vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu, a tu vidí, že jeho žena, jeho vedľajšia žena, leží pri vchode domu s rukami na prahu. 28 Oslovil ju: "Vstaň, a pôjdeme!" Ale nedostal odpoveď. Vtedy ju naložil na osla a vydal sa na cestu domov. 29 Keď došiel domov, vzal nôž, chytil mŕtvolu svojej vedľajšej ženy, rozsekal ju úd za údom na dvanásť kusov a rozoslal ich do všetkých krajov Izraela.


Kniha sudcov 20

Prvé boje

16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných mužov, ľavákov. Tí všetci vrhali kameňmi zo svojich prakov presne na vlas a nechybili. 17 Aj mužov Izraela spočítali, bez Benjamínovcov; bolo ich štyristotisíc mužov schopných narábať mečom, všetci bojovníci. 18 Vstali a tiahli do Bet-Elu poradiť sa s Bohom: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjamínovcom?" pýtali sa Izraelci. A Jahve odpovedal: "Prvý bude Júda." 19 Ráno sa Izraelci dali na pochod a utáborili sa naproti Gibei. 20 Izraelskí bojovníci vyrazili do boja proti Benjamínovcom a zoradili sa do šíkov naproti Gibei. 21 Ale Benjamínovci vyrazili z Gibey a v ten deň pozabíjali dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 Vtedy sa vojsko Izraelcov vzchopilo a znovu sa zoradili do boja na tom istom mieste ako prvý deň. 23 Izraelci šli plakať pred Jahvem až do večera, potom sa poradili s Jahvem slovami: "Mám ešte tiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata?" A Jahve odpovedal: "Tiahnite proti nemu!"

Porážka Benjamínovcov

46 Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov schopných narábať mečom, všetko udatných bojovníkov. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimmon. Zostali tam štyri mesiace. 48 Izraelci sa potom vrátili k Benjamínovcom, pobili ostrím meča mužské obyvateľstvo mesta a tiež dobytok a všetko, čo našli. Všetky mestá, do ktorých sa dostali, vypálili.


Kniha sudcov 21

Únos dievčat zo Šíla

21 Keď uvidíte, že šílonské dievčatá vychádzajú tancovať v chóroch, vyjdite z viníc a uneste si každý ženu zo šílonských dcér a odídete do Benjamínovej krajiny. 22 A keď potom prídu ich otcovia alebo bratia vadiť sa s nami, povieme im: 'Zľutujte sa nad nami a darujte nám ich, lebo sme nemohli pre každého vziať ženu v boji, ale keby ste nám ich dali vy sami, boli by ste zhrešili.'" 23 Benjamínovci tak urobili. Vzali si ženy podľa svojho počtu z tancujúcich, ktoré uniesli, potom odišli do svojho dedičstva, znovu vystavali mestá a usadili sa v nich.


Druhá kniha kráľov 6

Elizeus a zlé deti

23 Odtiaľ sa pobral hore do Bételu. Ako tak vystupoval, vyšli z mesta uličníci a posmešne naňho volali: Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec! 24 Obrátil sa a keď ich uzrel, preklial ich menom Hospodina. Vtom sa vyrútili z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov.


Druhá kniha kráľov 6

Hlad v Samárii

28 Kráľ sa jej spýtal: Čo chceš? Odvetila: Táto žena ma naviedla: Daj svojho syna, nech ho dnes zjeme. Môjho syna zjeme zajtra. 29 Tak sme môjho syna uvarili a zjedli. Keď som jej na druhý deň povedala: Daj svojho syna, nech ho zjeme, ona si syna skryla.


Žalmy 139

Pri Babylonských riekach

8 Dcéra Babylonu, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila! 9 Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.


Príslovia 19

18 Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil!


Príslovia 23

13 Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom. 14 Ty ho síce udrieš prútom, ale zachrániš mu život od podsvetia.


Izaiáš 13

Proroctvo proti Babylonu

15 Každý, koho dopadnú, bude prebodnutý a každý, koho dochytia, padne mečom. 16 Pred ich očami im rozdrvia deti, vyplienia im domy a znásilnia ženy.


Jeremiáš 19

Rozbitý krčah

3 Povieš: Počujte Hospodinovo slovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema! Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Na toto miesto privediem také nešťastie, že každému, kto o ňom počuje, zacvendží v ušiach. 4 Veď ma opustili, toto miesto mi odcudzili, pálili tam kadidlo cudzím bohom, ktorých nepoznali ani ich otcovia, ani judskí králi... 9 Budem ich kŕmiť mäsom z ich synov a mäsom z ich dcér. Každý bude jesť mäso svojho blížneho pri obliehaní a v núdzi, keď ich budú zvierať ich nepriatelia a budú im siahať na život.


Ezachiel 5

Odôvodnenie súdu

9 Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. 10 Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov; vykonám na tebe rozsudky, a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov! 11 Akože ja žijem - znie výrok Hospodina, Pána - pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. 12 Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba; tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov; a vytasím meč za nimi. 13 Tak sa vyplní môj hnev, utíšim si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. 14 Urobím z teba rumovisko a potupu medzi pohanmi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prejde. 15 Budeš národom okolo teba na potupu ako posmešné príslovie, na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti, s trestom prchkosti. Ja, Hospodin, som hovoril. 16 Keď vystrelím proti nim svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vystrelím ich, aby som vás zničil, pridám vám hlad a polámem vám oporu chleba. 17 Pošlem na vás hlad a dravú zver a pripravia ťa o deti; i mor a krviprelievanie prejde cez teba, ba aj meč privediem proti tebe. Ja, Hospodin, som hovoril.


Ezachiel 16

Neverná žena

Vzala si klenoty svojej ozdoby z môjho zlata a z môjho striebra, ktoré som ti bol dal, a narobila si si obrazov mužského pohlavia a smilnila si s nimi.


Ezachiel 23

Dve sestry: Samária a Jeruzalem

19 Ona však vystupňovala svoje smilstvo, keď sa rozpomenula na dni svojej mladosti, keď smilnila v Egypte, 20 a zahorela túžbou po milencoch, ktorých úd je ako úd oslov a ktorých výron je ako výron žrebcov. 21 Potom si zatúžila po hanebnosti svojej mladosti, keď ťa Egypťania chytali za bradavky kvôli tvojim mladistvým prsiam.


Jonáš 2

Modlitba a druhé povolanie Jonáša

1 Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci. 2 Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. 3 Hovoril: K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas.


Malachiáš 2

Trest kňazov

1 Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. 2 Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu. 3 Hľa, odtnem vám rameno, vrhnem vám do tváre hnoj - hnoj vašich sviatkov - a ten vás strhne k sebe.


Evanjelium podľa Matúša 4

Pokúšanie na púšti

8 Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.


Evanjelium podľa Matúša 5

Nezabiješ

22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu.

O cudzoložstve

27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28 Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 30 A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla


Evanjelium podľa Matúša 13

O horčičnom zrnku a kvase

31 Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. 32 Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch.


Evanjelium podľa Matúša 15

Tradície otcov

4 Lebo Boh povedal: "Cti svojho otca i matku" a: "Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť."


Evanjelium podľa Matúša 24

Príchod Syna človeka

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.


Evanjelium podľa Marka 10

O rozvode

11 Povedal im: Kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12 Podobne sa dopúšťa cudzoložstva manželka, ktorá svojho muža opustí a vydá sa za iného.


Evanjelium podľa Marka 16

Kánonický dodatok evanjelia 

16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. 17 Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. 18 Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.19 Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. 


Prvý list Korinťanom 14

Poriadok v zhromaždení

34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. 35 Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.


Prvý list Timotejovi 2

Pokyny pre motlitbu

9 Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat; 10 ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. 11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. 12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. 15 Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svätosti a zdržanlivosti.


Kniha proroka Izaiáša 36

Sennacheribov vpád

12 Rabsake odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?"


Zjanevnie Jána 9

3 Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. 4 Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. 5 Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. 6 V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. 7 Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.  

Protirečenia v Biblii

Biblia je dielom ľudí a teda aj keď mola v priebehu storočí mnohokrát editovaná a dopĺňaná, nepodarilo sa autorom a editorom urobiť z nej ani priblížením dielo hodné pomenovania "dielo neomylného tvorcu sveta". V tejto sekcii vypichnem len zopár zaujímavých protirečení. Pre podrobnejšiu analýzu odporúčam navštíviť napríklad stránku Bibviz.com či Infidels.org.


Ako stvoril Boh svet a človeka?

Genezis 1 (najprv prírodu a potom muža a ženu naraz)

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem...  3 Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo... 6 Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd... 9 Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina... 11 Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy,... 14 Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky... 20 Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou... 24 Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver... 27 Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!... 31 Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Genezis 2 (najprv človeka a až potom živú prírodu a nakoniec ženu)

Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, 5 ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. 6 Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. 7 Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 
8 Hospodin, Boh, vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil.9 Hospodin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov,...  15 Hospodin, Boh, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.
18 Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. 19 Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. 
21 Hospodin, Boh, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. 22 Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu.  


Kto bol otcom Jozefa?

Matúš 1 (Jákob)

16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Lukáš 23 (Heli)

23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli, ...


Sú si Boh-otec a Ježíš rovní?

Ján 10 (Sú si rovní)

30 Ja a Otec sme jedno. 

Ján 14 (Otec je viac)

28 Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.  


Je možné vidieť Boha?

Exodus 33 (vidieť)

11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. 

23 Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť! 

Genezis 32 (vidieť)

31 Jákob nazval to miesto Peníel, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive.

Ján 1 (nevidieť)

18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. 

Exodus 33 (nevidieť)

20 A ešte mu povedal: Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. 

Prvý list Timotejovi (nevidieť)

16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc.  


O strachu

Prvý Jánov list 4 (nebáť sa)

18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Deuteronónium 4:10 5:29 6:2 6:13 6:24 8:6 10:12 10:20 13:4 14:23 17:19 28:58 31:12 31:13 (báť sa)

Všsade tu Boh žiada, aby sa ho ľudia obávali - celkovo 14-krát iba v Deuteróniu.


O dhlhých vlasoch u mužov

Numeri 6 (za dlhé)

5 Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.

Prvý list Korinťanom 11 (proti dlhým)

14 Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, 15 no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala ako závoj.


Trestanie synov za hriechy rodičov

Exodus 34 (trestať)

6 Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, 7 zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia.

Izaiáš 14 (trestať)

21 Postavte popravisko jeho synom pre vinu ich otcov, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nezaplnili svet mestami.  

Deuteronómium 24 (netrestať)

16 Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech!

Deuteronómium 25 (trestať)

18 Prekliaty bude plod tvojho života, plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho statku a prírastky tvojho drobného stáda.


Ako zomrel Judáš?

Matúš 27 (obesením)

5 On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa.  

Skutky apoštolov 1 (skočil dole hlavou)

18 Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole a zrútiac sa z výšky dolu hlavou ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. 


Kedy zaprie Peter Ježiša?

Matúš 26 (kým kohút zakikiríka)

34 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. 

Marek 14 (kým kohút dvakrát zakikiríka)

30 Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš. 


Kam zobral diabol Ježiša?

Matúš 4 (najprv na chrámové cimburie a potom na horu)

5 Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie 6 a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. 7 Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. 8 Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 

Lukáš 4 (najprv na horu a potom na chrámové cimburie)

5 Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. 7 Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje.8 Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto.  


Čo odpovedal Ježíš na obvinenia?

Matúš 27 (nedpovedal nič)

11 Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš! 12 A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát pýtal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? 14 Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.  

Ján 18 (odpovedal na obvinenia)

37 Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. 38 Pilát mu povedal: Čo je pravda?! Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.  


Kto prišiel ako prvý navštíviť Ježišovu hrobku?

Matúš 28 (Mária Magdaléna a druhá Mária)

1 Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 

Marek 16 (Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé)

1 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať.  

Lukáš 24 (Mária Magdaléna, Mária Jakubova, Jana a ďalšie ženy)

10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. 

Ján 20 (Mária Magdaléna)

1 V prvý deň týždňa, včasráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený.  


Kto sa zjavil Mojžíšovi v horiacom kríku

Exodus 3 (Boh)

4 Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, Boh ho oslovil z kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som 

Evanjelium podľa Marka 12 (Boh)

26Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba?  

Exodus 3 (anjel)

2 Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel.  

Skutky apoštolov 7 (anjel)

Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou anjela, čo sa mu zjavil v kre. 


Kedy nastane druhý príchod?

Matúš 24 (prvé pokolenie)

34 Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.  

Matúš 16 (prvé pokolenie)

28 Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.  

Martek 13 (prvé pokolenie)

30 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane

Prvý list Tesaloničanom 4 (neskôr ako generácia Pavla z Tarzu)

15 Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. 16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; 17 potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.  

Dvetisíc rokov po Ježišovom nanebovstúpení, stále čakáme.


Sú neodpustiteľné hriechy?

Marek 3 (sú neodpustiteľné hriechy)

28 Amen, hovorím vám: Všetky hriechy a rúhania, ktorých sa ľudia dopustia, im budú odpustené. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené naveky, ale je vinný večným hriechom. 

Prvý Jánov list 1 (Ježíš odpustí hriechy, výnimky nespomínané)

9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 

List Kolosanom 2 (všetky naše hriechy budú odpustené)

13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy,  


Vedecké nezmysly a historické nepresnosti

Stručný prehľad absurdít, na ktoré môžete pri čítaní svätého písma naraziť. Práve tie dokazujú, že toto dielo bolo písané ľuďmi v staroveku a stredoveku s ich úrovňou poznania sveta a nie tvorcom sveta, ktorý je neomylný a vševediaci.
Stotožňujem sa s tým, čo príhodne napísal Sam Harris v závere svojej knihy List kresťanskému národu:

"Prečo Biblia nehovorí nič o elektrine, alebo o DNA, alebo o skutočnom veku a veľkosti vesmíru? A čo trebárs o liečbe rakoviny? Keď raz plne pochopíme biológiu rakoviny, toto porozumenie bude ľahké zosumarizovať na niekoľkých stranách textu. Prečo tieto strany alebo niečo aspoň vzdialene im podobné, nenachádzame v Biblii? V tejto samej chvíli dobrí, zbožní ľudia strašlivo umierajú na rakovinu, a mnoho z nich sú deti. Biblia je veľmi hrubá kniha. Boh mal dosť miesta na to, aby nás do drobného detailu informoval ako máme držať otrokov a obetovať širokú škálu zvierat. Pre niekoho, kto stojí mimo kresťanskej viery je úplne fascinujúce, aká obyčajná môže byť nejaká kniha a predsa byť považovaná za produkt vševedúcnosti."

Keďže podrobných rozborov Biblických príbehov z vedeckého hľadiska je na internete veľa a zabrali by niekoľko desiatok až stoviek strán, zamerám sa iba na zbežný prehľad vybraných veršov v mojich obľúbených knihách Biblie. Sú to hlavne knihy Pentateuchu a Zjavenie Jána. 


Genezis

1. Zem nevznikla 22. Októbra 4004 pred naším letopočtom ako to tvrdil podľa výpočtov z Bilbie arcibiskup Ussher, ani pred 6000 - 10000 rokmi ako to tvrdia kreacionisti mladej Zeme a ani pred 46000 rokmi ako to tvrdia svedkovia Jehovovi. Dokonca vznik zeme nesedí ani podľa toho, čo tvrdia kreaciionisti starej Zeme a dosť ťažko by ste našli správny dátum spomedzi 200 rôznych predkladaných od katolíckych kresťanov v rozmedzí ca. 3500 do 7000 pred naším letopočtom.

Zem je totiž podľa vedeckých poznatkov stará priblížne 4,54 miliardy rokov, čo je dokázané viacerými na sebe nezávyslími vedeckými metódami a pozorovaniami (rádiometrické datovanie, geologické pozorovania, tektonika, meranie intenzity žiarenia Slnka,...).

2. Boh stvoril najprv Zem a potom hviezdy, vtáky a veľryby pred hmyzom a plazmy a kvitnúce rastliny pred zvieratami. Veda udáva poradie vzniku presne naopak.

3. Svetlo bolo stvorené v prvý deň ešte predtým, ako boli stvorené zdroje svetla ako hviezdy a teda a j Slnko, ktoré boli stvorené až na štvrtý deň. A ako vlastne boli definované deň a noc, keď nebolo Slnko, ktoré ich určuje?

4. Rastliny boli vytvorené na tretí deň predtým ako bolo stvorené Slnko, ktoré vytvára žiarenie potrebné k fotosyntéze. "Kreacionisti starej Zeme" zamyslite sa!

5. Boh stvoril dve svetlá. Väčšie, ktoré vládne dennej oblohe (Slnko) a menšie, ktoré vládne nočnej oblohe (Mesiac). Mesiac všek nie je zdrojom svetla. Svetlo len odráža. A prečo potom vládca nočnej oblohy trávi polovicu času premávaním po dennej oblohe? A prečo stvoril Boh aj zatmenia?

6. Boh povedal: "Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. " Veľa rastlín však je jedovatých. To ich stvoril, aby otrávil ľudí?

7. Stvorenie trvalo iba 6 dní, no Vesmir je dokázateľne starý 13,7 miliardy rokov. Či snáď pri ohromnosti vesmíru stvoril Boh svetlo zo vzdialených hviezd (ktoré ku nám letí milióny až miliardy rokov) už na ceste k Zemi? Niektoré hviezdy stvoril pred koncom ich života, aby sme ich mohli teraz pozorovaž pri ich zániku a iné v ich strednom veku, ktorý trvá miliardy rokov?

8. Ľudia sa vyvinuli podľa evolučnej teórie postupným vývojom zo spoločného predka, ktorého zdieľame z ďalšími formami života a nie priamo z prachu a Božieho dychu.

9. V sumerskej literatúre vzniknutej tisíc rokov pred Starým zákonom sa spomínajú anjeli a stvorenie ľudí z hliny podľa vzoru bohov.

10. Prvé príbehy o raji pochádzajú z mezopotámskej kultúry. Uprostred záhrady plnej ľudí a zvierat žijúcich v harmónii bolo šesť stromov, z ktorých sa nesmelo jesť a ktoré zasadila matka bohov Ninchursag. Keď boh Enki napriek zákazu ochutnal, Ninchursag to zistila a bolo zle.

11. Boh požiadal Adama, aby pomenoval všetky druhy živočíchov. Dnes poznáme milióny druhov. Určite by mu to trvalo nepredstaviteľne dlho.

12. Eva bola stvorená z rebra Adama. Až do 16. storočia sa verilo, že muž ma o jedno rebro menej. Keď sa dokázalo, že to nie je pravda, zdvihlo to vlnu hádok a diskusií.

13. Hovoriaci had??? Ľudskou rečou??? A odvtedy sa majú hady živiť za trest iba prachom???

14. Prví ľudia žijúci na Zemi sa doživali enormného veku (napr. Adam 930 rokov, Šét 912 rokov, Enóš 905 rokov, Kenán 910 rokov, Mahalalel 895, Jered 962 rokov, Matuzalem 969 rokov, Lemech 777 rokov atď.). Vo veku 365 rokov bol Enoch vzatý Bohom na nebesia.

15. Eva porodila dvoch synov. Kaina a Ábela. Keď Kain zabil svojho brata, Boh ho vyhnal z pôdy, ktorú obrábal. Kain teda odišiel, našiel si ženu, založil mesto a porodil potomkov. Odkiaľ ale bola táto jeho žena, keďže prví ľudia boli jeho rodičia Adam a Eva a tí mali dvoch synov?

16. V tom období boli na Zemi obri.

17. Príbeh o Noemovi je inšpirovaný napríklad indickým príbehom o Manuovi, sumerským príbehom o záchrane kráľa Ziusudru alebo akkadským príbehom o Atrachasísovi prípadne príbehom o Utanapištimovi, ktorého pred potopou spolu s celou rodinou a zvieratami každého druhu zachránil boh Ea (Enki). Najvyšší boh Enlil sa totiž rozhodol zničiť ľudstvo, lebo ho hlasitým krikom rušili pri oddychu

18. Na ventiláciu celej Noemovej archy mal Noe vyrezať jediné štvorcové okno s rozmerom 50 x 50 cm (jeden lakeť).

19. Noah vzal pár z každého žijúceho druhu na Zemi na archu (z tzv. čistých zvierat sedem párov), aby ich zachránil pred potopou. Všetky tieto zvieratá nastúpili na archu v ten samý deň.

20. Hladina vody počas potopy pokryla všetky vrcholky hôr pod šírim nebom. Prekryla ich o pätnásť lakťov, tada aj Mont Everest. Dášď trval 40 dní a voda ovládala potom zem ešte 150 dni. Odkiaľ sa nabralo toľko vody a akam sa podela po "rozfúkaní vetrom" nikto neviem.

21. Čo produkovalo kyslík celý rok plavby, keď boli všetky rastliny schopné fotosyntézy potopené pod hladinov, ktorá pokryla kompletne celý povrch zeme?

22. Čo sa stalo sladkovodným rybám Biblia tiež nevysvetľuje. Tie nalodené neboli.

23. Noah vypúšťal po potope holubicu, aby zistila, či je v okolí suchá zem. Prvykrát neúspešne, no na druhykrát priniesla čerstvý olivový list. Ako však mohol olivovník prežiť potopu? Ak by prežilo zrnko, nevyrástol by z neho za 7 dní olivovník. Čo sa stalo s ostatnými rastlinami, ktoré spočinuli pod hladinou vody celosvetovej potopy?

24. Kde nabral Noah jedlo pre 8 ľudí, 50 000 druhov zvierat a milióny druhov hmyzu v pároch na plavbu dlhú jeden rok? Len také slony skonzumujú za rok v priemere 55 ton stravy a vypijú vyše 300 litrov vody denne. A to je len jeden jediný druh. Lev zje za rok takmer 2 tony mäsa. Upratovať tony výkalov by asi tiež nikto nechcel. 

25. Čo jedli tieto živočíchy potom, keď sa vylodili? Nie len bilinožravé, ale aj mäsožravé.

26. Ako sa doslatli tučniaky z Antarktídy na územie Stredného východu či leňochody z južnej Ameriky?

27. Ako je možné, že máme záznamy a dôkazy výskytu rôznych civilizácií žijúcich v období veľkej potopy na rôznych územiach sveta, ktoré nespomínajú, žeby ich to zasiahlo alebo žeby o tom čokoľvek vedeli.

28. Ako je možné, že čiste podľa Biblických poznatkov (prudko popierajúcich vedecké poznatky) existovala 150 rokov po potope, ktorú prežila jediná rodina, celá civilizácia, ktorá dokázala postaviť Babylonskú vežu?

29. Boh povedal "Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. " Potopy sú však aj dnes veľmi bežnou pohromou a zabíjajú ľudí i zvieratá po celom svete.

30. Ďalej vraví "Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou." Dúhy sú prírodným úkazom, ktorý tu bol aj pred údajným Noem a utvára ho odraz a rozptyl svetla (s rôznym indexom lomu pre rôzne vlnové dĺžky svetla) v čiastočkách vody v ovzduší.

31. Podľa príbehu o Babylónskej veži boli rôzne jazyky vytvorené Bohom v jeden okamih. Podľa poznatkov lingvistiky vieme, že sa jazyky vyvíjajú postupne a majú podľa príbuzenstva mnoho spoločných prvkov, čo zodpovedá aj geografickému rozloženiu a migrácii obyvateľstva.

32. Aj po potope žili ďalšie generácie Noemových potomkov nepredstaviteľne dlho (Šém 600 rokov, Eber 464 rokov, Peleg 239 rokov atď.)

33. Jákob (a keďže je to v napísané v Božom slove tak aj Boh) prezentoval svoje vedomosti z biológie tým, že k tomu, aby získal pruhované a vzorované ovce a kozy, vkládal do napájadiel odkôrnené prúty rôznych drevín, aby ich zvieratá pri pití videli a potom rodili vzorovaných potomkov.


Exodus

1. Narodenie Mojžiša je až podozrivo podobné príbehu o narodení akkadského kráľa Sargona.

2. V priebehu pár stoviek rokov sa rozmnožili Izraeliti zo 70 ľudí na niekoľko miliónov.

3. Podľa veršov 4:11 je Boh vedome zodpovedný za to, keď sa ľudia rodia hluchými či nemými.

4. Boh zoslal na Egypťanov krupobitie, počas ktorého šľahal oheň.

5. Podľa 13:17 viedol Boh Izraelitov cez krajinu Filištíncov. Avšak tento príbeh historicky nesedí, keďže Filištínci obsadili Kanaánu až v 12. storočí pred naším letopočtom, teda niekoľko storočí neskôr. Toto je jedným z mnoha dôkazov, že Biblia bola veľakrát upravovaná, hlavne v siedmom storočí.

6. Cesta z Egypta do Kanaánu trvala Izraelitom 40 rokov. Takáto cesta by ani v tej dobe nemala trvať viac, než pár týždňov.

7. Verše 20:11 vravia doslova "11 Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho. ", čo znamená, že Boh stvoril svet v šiestich 24 hodinových dňoch a nie ako sa to dodatočne snažia vysvetliť kreacionisti starej zeme, že to máme brať alegoricky a myslelo sa tým 6 dlhých, presne neurčených období.

8. Počet izraelských mužov schopných bojovať pri opustení Egypta bolo podľa 12:37 asi 600 000. Spolu s deťmi, ženami a starými ľuďmi ich muselo byť zhruba 2 000 000. A to všetko v období, kedy podľa historických záznamov mal Egypt celkovo 2 000 000 obyvateľov. Žiadne zo zachovalých egyptských prameňov nezaznamenali takýto húfny odchod pracovnej sily a pritom pohraničiami zaznamenali prechod malej skupiny edómskych beduínov, ktorí hnali dobytok na lepšiu pašu.

9. Vďaka archeologickým výskumom a zdokonaleným metódam datovania sa zistilo, že Jozua nemohol hradby zbúrať ani Božou pomocou, lebo tam vtedy žiadne neboli. Vyvrátené nie je len dobytie Jericha ale aj mesta Aj a mnohých ďalších miest. Podľa vykopávok boli zničené dávno pred možným útokom Izraelcov, alebo po ňom. Józua by na to dokonca potreboval oveľa viac ako jeden život. Navyše kraj bol vtedy taký chudobný, že mestá nemali žiadne hradby a teda popisované opevnené mestá nie sú reálne. Najviac reálnych informácií sa o týchto mestách dozvieme z diplomatických záznamov a dokumentov Egypta, ktorých sa zachovalo veľké množstvo. Tieto mestá boli Egyptskými vazalmi a ak by na Kanaán Józua zaútočil, zaútočil by aj na najväčšiu veľmoc vtedajšieho sveta. Vykopávky poukázali na prítomnosť egyptského vojska, ktoré bolo na území Kanaánu aj po údajnom oslobodení Izraelcami.

10. Mestá v Exode sú sice reálne, ale v popisovanej dobe boli neobývané. Navyše sa nenašli dôkazy o ich dobývaní. Naopak našli sa dôkazy na vylúčenie násilného dobytia. Židia sa tam usadili postupne a nenásilne. Prví Izraelci boli sami pôvodne Kanaánci.